Jednání se zájemcem o službu:

V případě zájmu o poskytování sociálních služeb se zájemce může obrátit na sociální pracovnici, která mu v rámci osobního jednání poskytne veškeré informace. Pokud se zájemce rozhodne podat žádost, ta je řádně projednána a zařazena či nezařazena do databáze žadatelů. O této skutečnosti je následně žadatel písemně informován. Žádosti jsou shromažďovány a evidovány v sídle organizace.

 

Vstup žadatele do služby

Smlouva o poskytování pečovatelské služby (dále jen „smlouva“):

Sociální služby jsou poskytovány na základě uzavřené písemné smlouvy dle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb., v platném znění.

Etapy procesu uzavírání smlouvy

 1. Výběr osoby z databáze žadatelů (pokud byl z kapacitních důvodů odmítnutý),
 2. Pozvání vybrané osoby k jednání (nebo dojednání návštěvy),
 3. Nabídka uvolněného místa vybrané osobě (nabídka uzavření smlouvy),
 4. Jednání s osobou před uzavřením smlouvy:
  • Aktualizace nepříznivé sociální situace osoby.
  • Dojednání aktuální podpory v činnostech sociální služby.
  • Dojednání podpory v oblasti individuálně určených očekávání, potřeb a osobních cílů.
  • Opětovné seznámení osoby s důležitými informacemi o poskytované sociální službě.
  • Dojednání dalších praktických záležitostí, které souvisí se zahájením poskytování služby.
  • Projednávání návrhu smlouvy.
 5. Prostor pro rozhodování osoby o návrhu smlouvy.
 6. Uzavření smlouvy.

Informace o úhradách:

Úhrada za poskytované služby je stanovena sazebníkem úhrad za úkony pečovatelské služby. Vyúčtování a úhrada služeb probíhá hotovostně do pokladny poskytovatele nebo bezhotovostně na účet poskytovatele na základě vyúčtování skutečně odebraných služeb odsouhlasených Uživatelem v Záznamovém listu úkonů pečovatelské služby pro daný měsíc.

 

Plánování a průběh poskytování sociální služby:

Každý uživatel má sestaven svůj individuální plán, který se v pravidelných intervalech vyhodnocuje a aktualizuje. Průběh poskytované služby je zdokumentován v písemné podobě.

Po zahájení poskytování služby pracovník v sociálních službách (klíčový pracovník) společně s uživatelem sestaví individuální plán, který je dále sledován, realizován, doplňován. Klíčový pracovník je osoba, která je v nejčastějším kontaktu s uživatelem. Pokud uživateli nevyhovuje jeho klíčový pracovník, osoba klíčového pracovníka může být změněna dle požadavku a přání uživatele.

Metody práce s uživatelem:

Při poskytování sociální služby jsou využívány především metody individuální práce s uživateli. U všech uživatelů je vedena agenda individuálního plánování, sociální dokumentace a dokumentace poskytovaných úkonů péče.

Způsob vyřizování podnětů, připomínek nebo stížností uživatelů:

Podnět, připomínku nebo stížnost může podat uživatel, opatrovník, rodinný příslušník, zaměstnanci zařízení a další osoby, přicházející do kontaktu s pečovatelskou službou nebo uživateli. Podnět, připomínka nebo stížnost může být podána ústně (osobně nebo telefonicky), písemně (poštou, elektronickou formou).

Uživatelé mohou své podněty a připomínky, případně stížnosti na způsob a kvalitu poskytovaných služeb také sdělovat prostřednictvím schránky podnětů, připomínek a stížností. Obsah této schránky kontroluje sociální pracovnice s další osobou (obvykle s vedoucí služby), 2x za měsíc (co 14 dnů).

Podání podnětu, připomínky nebo stížnosti může být i anonymní.

Stížnost je povinen přijmout kterýkoliv pracovník Pečovatelské služby, na kterého se uživatel obrátí. Jde-li o ústní stížnost, pracovník zapíše stížnost do formuláře „Protokol o stížnosti“, formulář předá vedoucí úseku pečovatelské služby. Ta zajistí předání přijaté stížnosti sociální pracovnici, která stížnost zaeviduje a bezodkladně informuje ředitele organizace o zaevidované stížnosti.

Za řešení stížností je odpovědný ředitel organizace. Ředitel pověří osobu, která bude odpovídat za prošetření stížnosti vždy s ohledem na předcházení možného střetu zájmu (stížnost nesmí řešit osoba, proti které je stížnost směřována, nebo by v situaci byla zainteresována).

Stížnosti jsou evidovány u sociální pracovnice a vyřizovány nejpozději do 30 dnů ode dne podání, dle platného vnitřního pravidla pro podání a vyřizování stížností na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby v domově pro seniory.

Vyjádření k anonymní stížnosti je zveřejněno na nástěnce v chodbě Penzionu pro seniory, a to po dobu 1 měsíce.

V případě nespokojenosti s vyřízením stížnosti se může stěžovatel obrátit na:

Nadřízený orgán:

 • Statutární město Frýdek-Místek, Magistrát města Frýdku-Místku, odbor sociálních služeb (Radniční 1149, Frýdek, tel. vedoucí odboru 558 609 311)

Nezávislý orgán:

 • Ministerstvo práce a sociálních věcí, oddělení inspekce sociálních služeb Morava a Slezsko (Kosmonautů 989/8, 779 00 Olomouc, tel. 950 196 588)
 • Veřejný ochránce práv (Údolní 39, 602 00 Brno, tel. 542 542 888, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)
 • Rada seniorů České republiky (Dům Radost, nám. Winstona Churchilla 2, 130 00 Praha 3, tel. 234 462 074-7, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Ukončení poskytnutí služby:

Ze strany uživatele: může smlouvu vypovědět bez udání důvodu.

Ze strany poskytovatele: uživatel již dále nepatří do cílové skupiny, nebo hrubě poruší povinnosti vyplývající ze smlouvy.

 

Popis materiálního a technického zabezpečení sociální služby:

Pečovatelská služba je realizována v Penzionu pro seniory Frýdek-Místek na ulici Lískovecká 86, kde je také její zázemí. Vlastníkem budov je zřizovatel statutární město Frýdek-Místek.

V sídle služby se nachází bezbariérové koupelny pro uživatele, prádelna, sušárna, žehlírna, sklad čistého prádla, přípravna stravy, jídelna, šatna pro personál a toalety.

Zázemí pečovatelské služby tvoří kancelář ředitele, ekonomky, účetní, sociální pracovnice, vedoucí úseku a pečovatelek. Kanceláře jsou vybaveny standardním kancelářským nábytkem, PC a softwarem potřebným k zajištění služby.

Dále k vybavení pečovatelské služby patří kompenzační pomůcky určené k zapůjčení uživatelům (invalidní vozíky, toaletní křesla, chodítka, elektricky polohovací lůžka).

Penzion je vybaven dvěma výtahy, v budově jsou i společné prostory pro volnočasové aktivity - knihovna, kulturní místnost, tělocvična, kantýna a stolečky s posezením. Veškeré toto vybavení je k dispozici uživatelům pečovatelské služby.

Prostředky a pomůcky potřebné pro poskytování služby v domácnostech jsou zajišťovány uživatelem.