Úvod

Pravidla života v Domově jsou důležitými informacemi o poskytované sociální službě, obsahují taktéž práva a povinnosti uživatele Domova pro seniory (dále jen Domov). Společně se Smlouvou o poskytování sociální služby vytváří podmínky právního vztahu mezi uživatelem a poskytovatelem.

Uživatel je s těmito pravidly seznámen ještě před ubytováním a dále i v průběhu poskytování sociální služby.

 

Smlouva o poskytování sociální služby v domově pro seniory

Při ubytování v Domově poskytovatel s uživatelem uzavírají Smlouvu o poskytování sociální služby v domově pro seniory (dále jen Smlouva). Zde jsou sjednané podmínky a rozsah poskytování sociální služby. Vzor Smlouvy je uživateli předán již při jejím předjednání.

 

Ubytování

Ubytování je poskytováno ve dvoulůžkových pokojích se sociálním zařízením a balkonem. Prostor domova je bezbariérový kromě vstupu na balkon. Každý uživatel je ubytován v pokoji dle pohlaví. Manželům nebo partnerům je v souladu s kapacitou umožněno společné ubytování. Vybavení pokoje je sjednáno ve Smlouvě. Vybavení pokoje vlastním nábytkem, drobnými věcmi je možné pouze po předchozí dohodě s vedoucím Domova s ohledem na prostorové možnosti a potřeby spolubydlícího v pokoji.

Klíč od pokoje, vstupních dveří, šatní skříně, šuplíku nočního stolku

Uživatel má možnost rozhodnout se, zda si přeje vlastní klíč od pokoje. Zamykání dvoulůžkových pokojů je možné pouze po dohodě mezi spolubydlícími. V Služební místnosti pracovníků Domova jsou uloženy náhradní klíče k jednotlivým pokojům, a to pro případné použití při ohrožení zdraví, života uživatele, havarijní situace nebo, poškození majetku. Vstup do budovy Domova je zajištěn zvonkem, který je umístěn na pravé straně u vchodových dveří budovy. Vstupující zazvoní, ohlásí se personálu a ten zajistí automatické otevření dveří. Přeje-li si uživatel, může mít vlastní klíč také od vstupních dveří. Uživatel má možnost si uzamknout svou šatní skříň. Pokud uživatel klíče ztratí, ze svých prostředků zajistí jejich náhradu.

Praní a žehlení osobního prádla

Uživatel má možnost využít praní prádla a ošacení (dále jen prádlo) v prádelně poskytovatele, včetně možnosti jeho drobných oprav.

Sběr prádla probíhá denně, praní dle aktuální potřeby nebo minimálně 1 x týdně-v době od pondělí do pátku. Při nástupu na Domov je nutné oděvy označit jménem uživatele. Pokud si uživatel v průběhu pobytu přeje nákup nového oděvu, toto označení zajistí klíčový pracovník. Pokud si uživatel přeje, aby měl vyhotoven Seznam svých oděvů, klíčový pracovník mu tento seznam vyhotoví. Jestliže uživatel nebo jeho rodinný příslušník doplní nebo vyřadí prádlo, je jeho (jejich) povinnost oznámit toto pracovníkovi Domova, ten provede aktualizaci Seznamu.

Prádelna pere prádlo běžným pracím cyklem, nezajišťuje chemické či jiné speciální způsoby čištění.

Hygienická opatření

Každý uživatel je povinen dle svých možností a schopností udržovat ve svém pokoji a společných prostorách pořádek, a to i s ohledem na vzájemné soužití s ostatními uživateli. Každý pracovník při poskytování péče uživatele podporuje a pomáhá mu s dodržováním čistoty a pořádku v jeho pokoji, v osobních věcech, ve skříni, v nočním stolku, v lednici, na zrcadlové polici v sociálním zařízení pokoje atd. Klíčový pracovník zodpovídá za to, že čistota a pořádek je u uživatele udržován.

Pracovník upozorní uživatele na znečištěné prádlo, prošlé nebo závadné potraviny či jiné věci. Prádlo je odneseno k vyprání, zbytky jídel, odpadky, povadlé řezané květiny, závadná zemina v květináčích apod. uložena do odpadkových košů, které jsou denně vynášeny. Umývání podlahy, setření ploch, umytí WC, umyvadla, zrcadla, oken aj. zajišťuje externí firma od pondělí do pátku. Nutný úklid v sobotu, neděli, státní svátek zajišťuji pracovníci Domova.

Uživatel je podporován v dodržování osobní hygieny (ranní, večerní hygiena; celková hygiena). Má možnost koupání nebo sprchování zpravidla 1 x týdně. Hygiena je prováděna většinou v koupelně Domova. Hygienu může uživatel provádět samostatně nebo s podporou pracovníka. Hygienické potřeby a pomůcky (mýdlo, šampón na vlasy, tělový krém, zubní pastu, zubní kartáček, hřeben, nůžky, ručník, vlhčené ubrousky, jednorázové utěrky, krémy, toaletní papír apod.) si uživatel pořizuje ze svých prostředků.

Noční klid

Doba nočního klidu je v Domově stanovena od 22:00 do 6:00 hodin. Z důvodu bezpečnosti a ochrany majetku se Domov zamyká. Nepřetržitá služba umožní vstup po použití zvonku u vstupních dveří.

Po dohodě s uživatelem je možnost v nočních hodinách uskutečnit pracovníkem monitoring uživatele. Pokud uživatel potřebuje pomoci, může využít k přivolání personálu signalizaci (signalizační sluchátko), které má umístěno na dosah u svého lůžka.

 

Stravování

Uživatelům je zajišťována celodenní strava externí firmou. Firma zodpovídá za vyváženost stravy dle zásad racionální výživy a potřeb dietního stravování ve struktuře: snídaně, dopolední svačina, oběd, odpolední svačina a večeře. Předem zveřejněný jídelní lístek nabízí stravu: racionální (D/3), žlučníkovou (D/4) a diabetickou (D/9), případně bez mléčných výrobků. Je možno požádat o mleté maso, stravu mixovanou nebo kašovitou.

Dietní stravování uživateli předepisuje ošetřující lékař. Pokud uživatel nemá předepsanou dietní stravu, může si vybrat stravu ze všech možností.

Pokud má uživatel alergie na některé potraviny nebo jiné zvláštní stravovací požadavky (např. stravování dle individuálního dietního režimu), je možno po projednání a dohodě s dodavatelskou kuchyní zajistit speciální stravu. V tomto případě je uživateli individuálně stanovena její cena.

Časy výdeje a konzumace stravy jsou realizovány následovně

Snídaně:  8:00 - 9:00
Dopolední svačina:  po 10:00 hodině
Oběd:  12:00 – 13:00
Odpolední svačina:  15:00 – 15:30
Večeře:  17:00 – 18:00

 

Je možno zvolit si dobu stravování podle individuálních potřeb uživatele, a to po dohodě s pracovníkem. Strava bude uchována v lednici, poté vydána v jinou dobu v návaznosti na hygienické předpisy.

Spolubydlící mají na pokoji k dispozici jednu lednici, kde mají vyčleněn prostor pro uložení potravin. Do pokoje uživatele je dodáván čaj, vlastní nápoje si mohou uživatelé připravit v kuchyňce kulturní místnosti.

 

Úhrada za poskytované služby

Ceny za poskytované služby v Domově jsou uvedeny v Sazebníku úhrad. Výši úhrady za sociální služby, způsob placení za služby a vyúčtování poskytnutých služeb si uživatel sjednává ve Smlouvě.

 

Individuální plánování

Péče je uživateli poskytována na základě sjednaného rozsahu a individuálního plánu. Je odrazem aktuálních potřeb uživatele a je sestaven s pomocí klíčového pracovníka. Klíčový pracovník je důvěrníkem uživatele, prosazuje jeho zájmy, přání a potřeby, odpovídá za realizaci sjednaného rozsahu a individuálního plánu a koordinuje ji v týmu pracovníků. Uživatel má právo požádat o změnu svého klíčového pracovníka.

 

Ošetřovatelská a zdravotní péče

Ošetřovatelskou péči zajišťuji PSS (pracovník v sociálních službách) 24 hodin denně. Zdravotní péči zajišťuje zdravotní pracovník od 7:00 – 19:00 hodin na základě indikace jeho praktického lékaře. Domov má svého smluvního lékaře, uživatel se může rozhodnout, zda přejde pod jeho péči.

 

Pobyt uživatele mimo Domov

Uživatel může z Domova kdykoli odejít (procházka, lékař, návštěvy apod.). Z bezpečnostních důvodů je vhodné, aby svůj odchod a dobu pobytu mimo Domov oznámil pracovníkovi v Domově, doporučujeme, aby si vzal svůj mobilní telefon. Před odchodem z Domova si uživatel vezme potřebné léky a osobní věci. Uživateli se sníženou schopností orientace nebo pohybu nabídne pracovník doprovod. Vždy je potřeba všechny doprovody předem naplánovat.

Požaduje-li uživatel výplaty vratky za neodebranou stravu, musí nahlásit pobyt mimo Domov pracovníkovi nejpozději den předem do 8:00 hodin ráno a o víkendu do pátku 8:00 hodin ráno. Hospitalizace ve zdravotnickém zařízení je považována jako včas nahlášený pobyt mimo Domov. Vratka za neodebranou péči činí 100% příspěvku na péči, a to za každý celý kalendářní den pobytu mimo zařízení (tzn., pokud nebyl od 00:00 do 24:00 hod. poskytnut žádný úkon péče). Vratka za pobyt mimo Domov je sjednaná ve Smlouvě.

 

Návštěvy

Návštěvy jsou v Domově vítány a pracovníci Domova poskytují součinnost a podporu při upevňování kontaktu uživatelů s dalšími osobami.

Návštěvní doba v Domově je stanovena od 9:00 – 22:00, návštěvu lze uskutečnit i dříve po domluvě s pracovníky Domova. Je však nezbytné respektovat soukromí ostatních uživatelů a dobu nočního klidu (od 22:00 do 6:00 hodin).

Návštěvy mají povinnost se ohlásit pracovníkovi Domova.

Vyskytnou-li se mimořádné události nebo dočasná opatření na základě pokynu krajské hygienické stanice, ředitel organizace může návštěvy Domova omezit nebo zakázat. Tato informace je zveřejněna na vstupních dveřích domova, na nástěnce v chodbě domova, návštěvník je informován při vstupu do zařízení.

Návštěvy může uživatel přijímat v pokoji, pokud tím neruší spolubydlícího nebo ve společných prostorách (společenská místnost Domova, altánek, kulturní místnost Penzionu).

Vhodnější je přijímat návštěvy ve společných prostorách areálu Domova. V pokoji lze uskutečnit návštěvu pouze se souhlasem spolubydlícího. Návštěva nesmí být pod vlivem alkoholu, či jiných omamných látek.

V Domově je možný pohyb návštěv také se zvířetem. V zájmu uživatelů je důležité, aby byla zachována hygienická a bezpečnostní opatření (např. pes na vodítku, očkován, s náhubkem). Pohyb v Domově se zvířetem každý návštěvník oznamuje při vstupu. Za případně způsobené újmy na zdraví osob v Domově nebo škody na majetku Domova nebo osob v Domově je odpovědná návštěva, která se zvířetem do Domova vstoupila. Pokud zvíře znečistí prostory Domova, je povinností majitele zvířete toto uklidit.

 

Uložení peněžních prostředků, cenných věcí a osobních dokladů

Uživatel si může peněžní prostředky nebo cenné věci uložit v trezoru Domova u vedoucí služby.

Peněžní prostředky a cenné věci, které uživatel nepředá do úschovy domova, si může uschovat ve svém pokoji a je za ně odpovědný. Při náhlé hospitalizaci uživatele pracovník vykonávající službu v Domově zabezpečí úschovu těchto věcí (věci (peněženku, cenné věci) předá vedoucí služby, věci uzamkne v jeho šatní skříni a klíč vloží do obálky, která je zalepena a uložena ve Služební místnosti.

 

Uložení osobních dokladů uživatele

Osobní doklady má uživatel uschovány ve svém pokoji. Může sjednat jejich uložení na základě písemné žádosti v trezoru u vedoucí Domova, tehdy kopie dokladů zůstává v pokoji uživatele pro případné přivolání Rychlé zdravotní služby.

 

Užívání vlastních elektrických přístrojů

Vlastní elektrické přístroje může uživatel použít s ohledem na svou bezpečnost tak, aby nebylo ohroženo jeho zdraví a život. Před prvním použitím přístroje, je povinná elektro revize. Elektro revizi si hradí uživatel ze svých prostředků.

 

Poštovní zásilky, telefonování

Poštovní zásilky jsou doručovány každý pracovní den uživateli přímo do Domova. V případě nepřítomnosti uživatele jsou předány vedoucí služby, ta je předá osobně uživateli. Doporučené dopisy jsou předány uživateli, případně vedoucí služby na základě podpisu dodejky.

Balíky a peněžní poukázky, které si uživatel nemůže sám vyzvednout, jsou vráceny na poštu a zajištěna jejich dodávka přímo uživateli.

Potřebuje-li uživatel zajistit odeslání zásilky, obrátí se na svého klíčového pracovníka nebo vedoucí služby. Společně se dohodnou na postupu podání zásilky.

Uživatel může k soukromým telefonním hovorům pro příjem hovorů využívat vlastní telefonní přístroj nebo přenosný telefonní přístroj Domova. Pro soukromé odchozí telefonní hovory využívá vlastní mobilní telefon.

 

Změna trvalého bydliště

Rozhodne-li se uživatel pro změnu trvalého bydliště (v objektu Domova), zajistí vedoucí Domova (nebo sociální pracovník) vyřízení formalit souvisejících s touto změnou. U uživatele se změněnou svéprávností je povinností opatrovníka žádat soud o souhlas se změnou trvalého bydliště a zajistit tuto změnu na Magistrátu města Frýdek-Místek. Poskytovatel uživateli na přihlašovacím lístku k trvalému pobytu potvrdí souhlas se změnou.

 

Služby kadeřnice a pedikérky

Nemůže-li uživatel využívat veřejné služby kadeřnické a pedikérské, může si je objednat. Objednání těchto služeb zajišťuje uživatel, klíčový pracovník. Pokud si službu objedná uživatel samostatně, musí datum uskutečnění předem oznámit pracovníkům Domova. Služby jsou poskytovány externími pracovníky dle aktuální situace a zdravotního stavu uživatele v koupelně Domova nebo v jeho pokoji. Službu si uživatel plně hradí.

 

Práva a povinnosti uživatele

 1. Uživatel má zejména právo:
  1. na rovnoprávné, nediskriminující poskytování sociální služby Poskytovatelem, a to v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky a interními předpisy Poskytovatele,
  2. uplatňování základních zásad poskytování sociálních služeb: lidskou důstojnost, důsledné dodržování lidských práv a základních svobod, podporu vycházející z individuálně určených potřeb, aktivní působení podpory, podporu k rozvoji samostatnosti, motivaci k takovým činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvání nebo prohlubování nepříznivé sociální situace, posilování sociálního začleňování,
  3. prostřednictvím individuálního plánování služby spolurozhodovat o způsobu a rozsahu poskytování služeb pro svou osobu,
  4. podávat podněty, připomínky a stížnosti na kvalitu, rozsah a průběh poskytované sociální služby, aniž by tím byl jakýmkoliv způsobem ohrožen, podle pravidel pro podávání a vyřizování stížností, jehož aktuální znění je uveřejněno ve společných prostorách na domově. S těmito pravidly – Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytované sociální služby, byl seznámen,
  5. na veškeré informace ze strany Poskytovatele, jež se přímo vztahují k poskytování služby Uživateli,
  6. na seznámení se s platnými vnitřními pravidly a předpisy Poskytovatele, vztahující se k poskytování sjednané sociální služby a jeho změnami,
  7. nahlížet do dokumentace o vlastní osobě vedené Poskytovatelem,
  8. dodržování ujednání obsažená ve Smlouvě Poskytovatelem,
  9. ukončit poskytování sociální služby za podmínek dle článku VI. Smlouvy.
 2. Uživatel je zejména povinen:
  1. dodržovat ujednání obsažená ve Smlouvě,
  2. dodržovat obecně závazné právní předpisy České republiky a interní předpisy Poskytovatele,vztahující se k poskytování sjednané sociální služby, se kterými byl Poskytovatelem seznámen,
  3. v případě, že pro některý den Uživatel poskytnutí služby nepožaduje, je povinen den předem toto oznámit Poskytovateli, a to v souvislosti s dohodnutými podmínkami na odhlášení stravy,
  4. zdržet se omezování či porušování práv jiných uživatelů při poskytování služby.

 

Práva a povinnosti poskytovatele

 1. Poskytovatel má zejména právo:
  1. vyžadovat dodržování ujednání obsažená ve Smlouvě s Uživatelem,
  2. ukončit poskytování sociální služby za podmínek dle článku VI. Smlouvy.
 2. Poskytovatel je zejména povinen:
  1. dodržovat obecně závazné právní předpisy České republiky,
  2. dodržovat ujednání obsažená ve Smlouvě,
  3. udržovat prostorové a provozně-technické podmínky pro kvalitní poskytování služeb,
  4. zabezpečovat poskytování sociální služby dostatečným počtem kvalifikovaných zaměstnanců,
  5. plánovat s Uživatelem službu na základě jeho potřeb, cílů a svých možností,
  6. seznámit Uživatele s platnými vnitřními pravidly a předpisy Poskytovatele, vztahující se k poskytování sjednané sociální služby a jeho změnami,
  7. informovat Uživatele o všech podstatných skutečnostech, které mohou ovlivnit průběh poskytování služby,
  8. umožnit Uživateli nahlédnout do dokumentace, kterou o něm vede,
  9. postupovat při poskytování sociální služby podle vnitřních pravidel organizace.

 

Závěrečná ustanovení

Dodržování Pravidel života v Domově je závazné pro všechny uživatele Domova, jejich rodinné příslušníky, návštěvníky a pracovníky Domova.

Pravidla života v Domově jsou přístupná na nástěnce Domova.

Uživatelé se s Pravidly života v Domově seznámí při předjednání Smlouvy a v průběhu poskytování sociální služby a Poskytovatel v rámci vnitřních předpisů organizace. S aktualizací Pravidel života v Domově jsou uživatelé seznámeni prostřednictvím klíčového pracovníka. Pracovníci Domova mají povinnost se s aktuálním zněním seznámit prostřednictvím nadřízeného pracovníka. Obě strany jsou povinny tato pravidla dodržovat.

 

Kontakty