Poslání

Prostřednictvím pobytové služby Domova pro seniory poskytujeme pomoc a podporu uživatelům v nepříznivé sociální situaci, kteří již nemohou žít ve svém vlastním domácím prostředí. Nepříznivou sociální situací se rozumí snížení nebo ztráta soběstačnosti a osamělost.

Cílová skupina

Sociální služba je určena lidem ve věku od 60 let zejména z okresu Frýdek-Místek, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního stavu, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Cíle

 1. Podporovat uživatele při adaptaci v Domově
  • pomoc uživateli lépe přijímat změnu nového prostředí
  • ve spolupráci s uživatelem a jeho rodinnými příslušníky vybavit pokoj uživatele
 2. Podporovat uživatele v soběstačnosti
  • motivovat a podporovat uživatele v udržení schopností a dovedností
  • podporovat uživatele v aktivní péči o sebe
 3. Podporovat uživatele v kontaktu se společenským prostředím
  • podporovat uživatele při navazování vztahů s dalšími uživateli
  • vytvářet uživateli podmínky pro aktivní způsob života
  • podporovat uživatele ve využívání služeb a aktivit v Domově a mimo Domov
 4. Podporovat uživatele v udržování kontaktů s rodinnými příslušníky, přáteli, známými
  • podporovat uživatele v udržování stávajících kontaktů
  • podporovat uživatele při navazování nových kontaktů

Zásady

 • Dodržování práv uživatelů – pracovníci při poskytování služby dodržují a respektují práva uživatele.
 • Týmová spolupráce – pracovníci při poskytování služby uživateli navzájem spolupracují a předávají si informace.
 • Respektování volby – pracovníci při poskytování služby respektují vlastní rozhodnutí a přání uživatele.
 • Individuální přístup – pracovníci při poskytování služby postupují podle individuálních po-třeb uživatele.
 • Poskytování odborné služby – pracovníci, kteří poskytují služby, mají odborné vzdělání, které si nadále zvyšují.

Kapacita a rozsah

 • Kapacita služby je pro 14 uživatelů 24 hodin denně.

Základní činnosti:

 1. Poskytnutí ubytování:
  • ubytování,
  • úklid, praní, drobné opravy ložního a osobního prádla včetně žehlení.
 2. Poskytnutí stravy:
  • zajištění celodenní stravy podle zásad racionální výživy a potřeb dietního stravování, v rozsahu 3 hlavních jídel a 2 vedlejších jídel.
 3. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:
  • pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,
  • pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík, pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh,
  • pomoc při podávání jídla a pití,
  • pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru.
 4. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
  • pomoc při úkonech osobní hygieny,
  • pomoc při základní péči o vlasy a nehty,
  • pomoc při použití WC.
 5. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
  • podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů – doprovod do obchodu, k lékaři, do knihovny, do kostela, zajištění kadeřnice, pedikérky,
  • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob – doprovod na kulturní akce, oslavy narozenin s rodinou, s přáteli.
 6. Sociálně terapeutické činnosti:
  • aktivity, které podporují uživatele v obnovení, udržení a posílení kompetencí ke zvládání péče o vlastní osobu – podpora v samostatnosti v hygieně, oblékání a stravování,
  • další terapeutické činnosti – trénování paměti, smyslová terapie, vzpomínkové setkání, kontakt člověka se zvířetem, využívání prvků bazální stimulace, použití masážních přístrojů, muzikoterapie.
 7. Aktivizační činnosti:
  • volnočasové a zájmové aktivity – čtení a předčítání z knih a časopisů, hraní společenských her, promítání filmů s různou tématikou, ruční práce, společné vaření, hudební aktivity, procházky a posezení v zahradě Domova, podpora duchovních potřeb,
  • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím –účast na akcích pořádaných v Domově a mimo Domov,
  • činnosti zaměřené na nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností – individuální nebo skupinové cvičení, nácvik jemné motoriky, nácvik chůze, nácvik denních činností, luštění křížovek a kvízů.
 8. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
  • poskytování základního sociálního poradenství v těch oblastech, ve kterých potřebuje uživatel poradit nebo hájit svá práva,
  • pomoc při vyřizování úředních záležitostí (např. vyřizování dávek sociální péče nebo sociálního zabezpečení, změna trvalého pobytu, výměna občanského průkazu),
  • zajištění návštěvy pracovníka úřadu, notáře v Domově, pokud není uživatel schopen návštěvy na příslušném úřadě,
  • pomoc se zajištěním speciálních pomůcek,
  • podpora a pomoc při zajištění úhrady různých poplatků.

Dotace

Dotačně se podílí každoročně na registrované službě Moravskoslezský kraj (kapitola 13 305).