Sazebník úhrad za ubytování a stravu: [ PDF ] platný od 1. 2. 2024
Žádost o poskytnutí pobytové sociální služby: [ PDF ]  
Vyjádření lékaře: [ PDF ]  

 

Jednání se zájemcem o službu:

V případě zájmu o poskytování sociální služby se zájemce může obrátit na sociální pracovnici, která mu v rámci osobního jednání poskytne veškeré informace o zařízení včetně možnosti prohlídky domova pro seniory. Pokud se zájemce rozhodne podat žádost, může ji předat osobně v kanceláři sociální pracovnice, případně poslat písemně (poštou nebo elektronicky). Po přijetí žádosti proběhne sociální šetření v místě pobytu zájemce. Žádost je následně bodově ohodnocena a na základě dostupných informací o zájemci projednána hodnotící komisí. Komise rozhodne o zařazení či nezařazení do databáze žadatelů. O zařazení může být zájemce na jeho žádost písemně informován. Žádosti jsou shromažďovány a evidovány v sídle organizace.

 

Vstup žadatele do služby

Smlouva o poskytování sociální služby v domově pro seniory (dále jen „smlouva“):

Sociální služba je poskytována na základě uzavřené písemné smlouvy dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění.

Etapy procesu uzavírání smlouvy

 1. Výběr osoby z databáze žadatelů (pokud byla z kapacitních důvodů odmítnuta),
 2. Pozvání vybrané osoby k jednání (nebo dojednání návštěvy v místě pobytu),
 3. Nabídka uvolněného místa vybrané osobě (nabídka uzavření smlouvy),
 4. Jednání s osobou před uzavřením smlouvy:
  • Aktualizace nepříznivé sociální situace osoby.
  • Sjednání rozsahu a průběhu poskytování sociální služby – dojednání způsobu podpory při poskytování péče.
  • Dojednání podpory v oblasti individuálně určených očekávání, potřeb a osobních cílů.
  • Opětovné seznámení osoby s důležitými informacemi o poskytované sociální službě.
  • Dojednání dalších praktických záležitostí, které souvisí se zahájením poskytování služby.
  • Projednávání návrhu smlouvy.
 5. Prostor pro rozhodování osoby o návrhu smlouvy.
 6. Uzavření smlouvy.

Informace o úhradách:

Výše úhrady za stravu a ubytování se řídí platným Sazebníkem úhrad.

Úhrada za péči se hradí z přiznaného příspěvku na péči v jeho plné výši.

 

Plánování a průběh poskytování sociální služby:

Každý uživatel má sestaven svůj individuální plán na základě jeho potřeb, zájmů a cílů. Individuální plán se v pravidelných intervalech vyhodnocuje a aktualizuje. V případě potřeby se zpracovává Plán rizik. Průběh poskytované služby je zdokumentován v písemné podobě.

Po zahájení poskytování služby pracovník v sociálních službách (klíčový pracovník) společně s uživatelem sestaví individuální plán, který je dále sledován, realizován, doplňován, vyhodnocován. Klíčový pracovník reaguje v případě potřeby na aktuální situaci uživatele, přehodnocení potřeb, osobních cílů a způsobu poskytování podpory. Iniciuje v týmu řešení situace uživatele. Uživatel má právo požádat o změnu klíčového pracovníka. O této potřebě informuje sociálního pracovníka.

Způsob vyřizování podnětů, připomínek nebo stížností uživatelů:

Podnět, připomínku nebo stížnost může podat uživatel, opatrovník, rodinný příslušník, zaměstnanci zařízení a další osoby, přicházející do kontaktu s Domovem nebo uživateli. Podnět, připomínka nebo stížnost může být podána ústně (osobně nebo telefonicky), písemně (poštou, elektronickou formou).

Uživatelé mohou své podněty a připomínky, případně stížnosti na způsob a kvalitu poskytovaných služeb také sdělovat prostřednictvím schránky podnětů, připomínek a stížností. Obsah této schránky kontroluje sociální pracovnice s další osobou (obvykle s vedoucí služby), 2x za měsíc (co 14 dnů).

Podání podnětu, připomínky nebo stížnosti může být i anonymní.

Stížnost je povinen přijmout kterýkoliv pracovník Domova, na kterého se uživatel obrátí. Jde-li o ústní stížnost, pracovník zapíše stížnost do formuláře „Protokol o stížnosti“, formulář předá vedoucí služby. Vedoucí služby zajistí předání přijaté stížnosti sociální pracovnici. Ta stížnost zaeviduje a bezodkladně informuje ředitele organizace o zaevidované stížnosti.

Za řešení stížností je odpovědný ředitel organizace. Ředitel pověří osobu, která bude odpovídat za prošetření stížnosti vždy s ohledem na předcházení možného střetu zájmů (stížnost nesmí řešit osoba, proti které je stížnost směřována, nebo by v situaci byla zainteresována).

Stížnosti jsou evidovány u sociální pracovnice a vyřizovány nejpozději do 30 dnů ode dne podání dle platného vnitřního pravidla pro podání a vyřizování stížností na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby v domově pro seniory.

Vyjádření k anonymní stížnosti je zveřejněno na nástěnce v chodbě domova pro seniory, a to po dobu 1 měsíce.

V případě nespokojenosti s vyřízením stížnosti se může stěžovatel obrátit na:

Nadřízený orgán:

 • Statutární město Frýdek-Místek, Magistrát města Frýdku-Místku, odbor sociálních služeb (Radniční 1149, Frýdek, tel. vedoucí odboru 558 609 311)

Nezávislý orgán:

 • Ministerstvo práce a sociálních věcí, oddělení inspekce sociálních služeb Morava a Slezsko (Kosmonautů 989/8, 779 00 Olomouc, tel. 950 196 588)
 • Veřejný ochránce práv (Údolní 39, 602 00 Brno, tel. 542 542 888, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)
 • Rada seniorů České republiky (Dům Radost, nám. Winstona Churchilla 2, 130 00 Praha 3, tel. 234 462 074-7, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Ukončení poskytování služby:

Poskytování sociální služby v domově pro seniory lze ukončit dohodou obou smluvních stran, ukončením činnosti poskytovatele nebo zrušením registrace sjednané sociální služby, písemnou výpovědí.

Uživatel může smlouvu vypovědět kdykoliv bez udání důvodu, výpovědní doba pro výpověď danou uživatelem činí 1 měsíc a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď poskytovateli doručena.

Výpověď ze strany poskytovatele může být dána pouze v případě, kdy uživatel již dále nepatří do cílové skupiny, nebo hrubě poruší povinnosti vyplývající ze smlouvy. Výpovědní lhůty u výpovědi ze strany poskytovatele jsou upraveny ve Smlouvě o poskytování sociální služby.

 

Popis materiálního a technického zabezpečení sociální služby

Pobytová sociální služba domova pro seniory je poskytována v přízemí vícepodlažní budovy v ulici Lískovecká 86 ve Frýdku-Místku ve vzdálenosti cca 150 m od zastávky MHD Frýdek-Místek, Revoluční. Autem je služba dostupná ze směru od Dobré po tř. T. G. Masaryka, na křižovatce pak dále rovně po Revoluční a na křižovatce vpravo po Lískovecké cca 100 m, budova po levé straně. Nad budovou je k dispozici parkoviště pro osobní auta.

Zařízení je bezbariérové, vybavené výtahem. Kapacita služby je 14 uživatelů. Doba poskytování služby je nepřetržitá.

Sociální služba je poskytována v sedmi dvoulůžkových pokojích s vlastním balkonem, sociálním zařízením, televizorem, lednicí. Každý obyvatel má k dispozici elektricky ovladatelné polohovací lůžko, signalizaci k přivolání personálu, noční stolek, malý stůl, křeslo, uzamykatelnou šatní skříň, komodu, polici, lampičku a má možnost dovybavit si osobní prostor sobě blízkými předměty. Soukromí je zajištěno přenosnými zástěnami.

Pro všechny obyvatele je k dispozici také koupelna vybavena dvěma sprchovacími kouty, vanou, koupací židlí a koupacím lůžkem.

K dispozici je i společná denní místnost se sociálním zázemím a balkonem, vybavena kuchyňským koutem s varnou deskou, troubou, mikrovlnnou troubou, varnou konvicí, stolem, židlemi, pohovkou, skříní, zásuvkovou komodou, policemi, lampou.

K vyplnění volného času mohou uživatelé využít tělocvičnu, knihovnu a klubovnu s kulečníkem. Rovněž jsou k dispozici venkovní relaxační prostory s nově vybudovaným hřištěm na petanque, závěsnými ruskými kuželkami, pergola s lavičkami a dvěma šachovými stolky.

V objektu budovy je vybudována prádelna, která zajišťuje praní a žehlení provozního i osobního prádla uživatelů. Úklidová služba je řešena dodavatelsky.

Strava je pro uživatele zajišťována prostřednictvím externího dodavatele.

Domov pro seniory je přístupný rodinám uživatelů, blízkým osobám i veřejnosti.

Poslání

Prostřednictvím pobytové služby Domova pro seniory poskytujeme pomoc a podporu uživatelům v nepříznivé sociální situaci, kteří již nemohou žít ve svém vlastním domácím prostředí. Nepříznivou sociální situací se rozumí snížení nebo ztráta soběstačnosti a osamělost.

Cílová skupina

Sociální služba je určena lidem ve věku od 60 let zejména z okresu Frýdek-Místek, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního stavu, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Cíle

 1. Podporovat uživatele při adaptaci v Domově
  • pomoc uživateli lépe přijímat změnu nového prostředí
  • ve spolupráci s uživatelem a jeho rodinnými příslušníky vybavit pokoj uživatele
 2. Podporovat uživatele v soběstačnosti
  • motivovat a podporovat uživatele v udržení schopností a dovedností
  • podporovat uživatele v aktivní péči o sebe
 3. Podporovat uživatele v kontaktu se společenským prostředím
  • podporovat uživatele při navazování vztahů s dalšími uživateli
  • vytvářet uživateli podmínky pro aktivní způsob života
  • podporovat uživatele ve využívání služeb a aktivit v Domově a mimo Domov
 4. Podporovat uživatele v udržování kontaktů s rodinnými příslušníky, přáteli, známými
  • podporovat uživatele v udržování stávajících kontaktů
  • podporovat uživatele při navazování nových kontaktů

Zásady

 • Dodržování práv uživatelů – pracovníci při poskytování služby dodržují a respektují práva uživatele.
 • Týmová spolupráce – pracovníci při poskytování služby uživateli navzájem spolupracují a předávají si informace.
 • Respektování volby – pracovníci při poskytování služby respektují vlastní rozhodnutí a přání uživatele.
 • Individuální přístup – pracovníci při poskytování služby postupují podle individuálních po-třeb uživatele.
 • Poskytování odborné služby – pracovníci, kteří poskytují služby, mají odborné vzdělání, které si nadále zvyšují.

Kapacita a rozsah

 • Kapacita služby je pro 14 uživatelů 24 hodin denně.

Základní činnosti:

 1. Poskytnutí ubytování:
  • ubytování,
  • úklid, praní, drobné opravy ložního a osobního prádla včetně žehlení.
 2. Poskytnutí stravy:
  • zajištění celodenní stravy podle zásad racionální výživy a potřeb dietního stravování, v rozsahu 3 hlavních jídel a 2 vedlejších jídel.
 3. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:
  • pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,
  • pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík, pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh,
  • pomoc při podávání jídla a pití,
  • pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru.
 4. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
  • pomoc při úkonech osobní hygieny,
  • pomoc při základní péči o vlasy a nehty,
  • pomoc při použití WC.
 5. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
  • podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů – doprovod do obchodu, k lékaři, do knihovny, do kostela, zajištění kadeřnice, pedikérky,
  • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob – doprovod na kulturní akce, oslavy narozenin s rodinou, s přáteli.
 6. Sociálně terapeutické činnosti:
  • aktivity, které podporují uživatele v obnovení, udržení a posílení kompetencí ke zvládání péče o vlastní osobu – podpora v samostatnosti v hygieně, oblékání a stravování,
  • další terapeutické činnosti – trénování paměti, smyslová terapie, vzpomínkové setkání, kontakt člověka se zvířetem, využívání prvků bazální stimulace, použití masážních přístrojů, muzikoterapie.
 7. Aktivizační činnosti:
  • volnočasové a zájmové aktivity – čtení a předčítání z knih a časopisů, hraní společenských her, promítání filmů s různou tématikou, ruční práce, společné vaření, hudební aktivity, procházky a posezení v zahradě Domova, podpora duchovních potřeb,
  • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím –účast na akcích pořádaných v Domově a mimo Domov,
  • činnosti zaměřené na nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností – individuální nebo skupinové cvičení, nácvik jemné motoriky, nácvik chůze, nácvik denních činností, luštění křížovek a kvízů.
 8. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
  • poskytování základního sociálního poradenství v těch oblastech, ve kterých potřebuje uživatel poradit nebo hájit svá práva,
  • pomoc při vyřizování úředních záležitostí (např. vyřizování dávek sociální péče nebo sociálního zabezpečení, změna trvalého pobytu, výměna občanského průkazu),
  • zajištění návštěvy pracovníka úřadu, notáře v Domově, pokud není uživatel schopen návštěvy na příslušném úřadě,
  • pomoc se zajištěním speciálních pomůcek,
  • podpora a pomoc při zajištění úhrady různých poplatků.

Dotace

Dotačně se podílí každoročně na registrované službě Moravskoslezský kraj (kapitola 13 305).