Vážená paní, vážený pane,
rádi bychom Vás seznámili s Pravidly společného soužití v sociální službě odlehčovací služba. Tato pravidla jsou určena pro Vás, pro rodinné příslušníky, návštěvy, zaměstnance zařízení a jiné osoby, které se v odlehčovací službě pohybují. Pravidla Vám pomohou seznámit se s běžným způsobem života a orientovat se v prostředí odlehčovací služby.

V případě, že nastanou situace, které tato pravidla neřeší, můžete se obrátit na kteréhokoliv pracovníka, případně vedoucí pracovníky, kteří Vám pomohou situaci vyřešit.

Ustanovení pravidel zachovávají důstojnost a autonomii uživatelů. Pravidla jsou formulována v souladu s obecně platnými právními předpisy.

Přejeme Vám příjemný pobyt v odlehčovací službě a těšíme se na vzájemnou spolupráci.

Ing. Jaroslav Chlebek
ředitel organizace

 

I. ÚVOD

Představujeme Vám sociální službu odlehčovací služba v organizaci Penzion pro seniory Frýdek-Místek, p. o. Penzion pro seniory je příspěvkovou organizací zřizovanou Statutárním městem Frýdek-Místek. Tato Pravidla společného soužití se zaměřují na popis pravidel v odlehčovací službě, kde poskytujeme celodenní pobytové služby sociální péče.

Poslání

Prostřednictvím odlehčovací služby poskytujeme podporu a pomoc osobám, které žijí ve svém přirozeném prostředí a jsou závislé na pomoci jiné osoby. Pečujícím osobám tak chceme poskytnout prostor pro jejich nezbytný odpočinek. Uživatelům vytváříme důstojné, bezpečné a vlídné prostředí a zajišťujeme důslednou ochranu jejich práv. Poskytování podpory a pomoci vychází z individuálně určených potřeb uživatelů, podporujeme přirozené vztahy s rodinou a přáteli.

Sociální služba je určena seniorům a osobám z Frýdku-Místku a obcí okresu Frýdek-Místek od 50 let věku, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního a tělesného postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném prostředí.

 

II. POSKYTOVANÉ SLUŽBY

 1. Podle příslušných ustanovení zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, uživatelům poskytujeme tyto základní činnosti:
  • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (podpora při oblékání, přemisťování, správě osobních věcí atd.).
  • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu (podpora a pomoc při umývání, koupání, zajištění důstojných podmínek pro hygienu).
  • poskytnutí stravy (zajištění snídaně, přesnídávky, obědů, svačiny a večeře, podpora a pomoc uživatelům při podávání stravy).
  • poskytnutí ubytování (ubytování ve 2lůžkových pokojích s toaletami u pokoje a koupelnou v blízkosti pokoje. Domov rovněž zajišťuje úklid, praní a běžnou údržbu prádla).
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (využívání dostupných veřejných služeb, kulturních a společenských akcí apod.).
  • sociálně terapeutické činnosti (tréninky dovedností pro běžný způsob života, udržení již získaných kompetencí)
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (podpora při jednání na úřadech, vyřizování osobních záležitostí, zastupování, hájení osobních práv atd.).
  • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti (nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností).
  • poskytnutí základního sociálního poradenství
 2. Službu poskytujeme na základě sjednané smlouvy. Ve smlouvě se zavazujete hradit příslušnou měsíční částku stanovenou podle platného Sazebníku poskytovaných služeb (viz příloha č. 1 těchto pravidel).

 

III. OŠETŘOVATELSKÁ A ZDRAVOTNÍ PÉČE

 1. Zdravotní péče včetně komplexní ošetřovatelské péče je zajištěna prostřednictvím všeobecných sester, a to v době 7 – 19 hodin. Po celou dobu pobytu zůstáváte nadále v péči svého praktického lékaře.
 2. Doporučujeme Vám řídit se pokyny ošetřujících lékařů a dodržovat při nemoci doporučený léčebný režim. Pracovníci Vám poskytnou podporu dle Vašich potřeb.
 3. V případě výskytu závažných infekčních onemocnění, má vedení organizace právo učinit (na základě pokynu Krajské hygienické stanice) příslušná dočasná režimová opatření.

 

IV. UBYTOVÁNÍ

 1. Při poskytování služby plně využíváte svůj pokoj a zároveň i ostatní prostory bydlení (sociální zařízení, návštěvní místnost, terasu s venkovním posezením či zahradu).
 2. Ubytování je Vám nabízeno s ohledem na Vaše požadavky a potřeby. Zejména zohledňujeme vzájemné vztahy s případným spolubydlícím, volnou kapacitu apod. Změna pokoje je možná po předchozí vzájemné dohodě s ohledem na kapacitní a provozní podmínky služby (dvoulůžkové pokoje).
 3. Všechny pokoje jsou zařízeny základním vybavením – zpravidla postel, šatní skříň, sedací nábytek, noční stolek, lednice, televizor. Máte možnost dovybavit si pokoje drobnými osobními věcmi (obrázky, polštáře apod.).
 4. Pokoje uživatelů, koupelny a toalety jsou považovány za Váš osobní prostor. Všichni pracovníci v nich respektují právo na soukromí a důstojnost (klepání při vstupu, používání závěsů, zástěn apod.).
 5. Cenné věci si můžete uložit do úschovy v trezoru u sociální pracovnice – vedoucí služby. Za věci běžně uložené na pokojích, osobní ošacení apod. zařízení odpovědnost nepřebírá, kromě případů, kdy je možné vinu jednoznačně prokázat (např. rozbití osobní věci pracovníkem, zničení ošacení při praní atd.).
 6. Vlastní elektrické přístroje můžete použít s ohledem na Vaši bezpečnost tak, aby nebylo ohroženo Vaše zdraví a život. Vaše rozhodnutí o užívání elektrického přístroje doporučujeme konzultovat s pracovníkem odlehčovací služby, který Vám poskytne potřebnou podporu při jeho kvalitním a bezpečném užívání.
 7. V odlehčovací službě máte k dispozici varnou konvici (návštěvní místnost), případně si můžete pořídit vlastní varnou konvici. V případě potřeby můžete požádat pracovníka o ohřátí stravy v mikrovlnné troubě (místnost pro přípravu stravy).
 8. Vstup do prádelny, dílny údržby je povolen pouze osobám, které v těchto prostorách pracují. V případě zájmu o návštěvu těchto prostor Vám poskytne doprovod pracovník v sociálních službách.
 9. V rámci bydlení nelze používat nebezpečné látky a předměty.
 10. Doba nočního klidu je v odlehčovací službě stanovena od 22.00 do 6.00 hod. V této době je vstup do budovy uzamčen. Příchozí zvenčí mají možnost použití vchodového zvonku. V této době o vstup požádáte pracovníka, který je přítomen na směně. Neplánovaný příchod lze také ohlásit telefonicky, za pomoci rodinných příslušníků.
 11. Předpokládáme, že se budeme společně snažit o vytváření klidného a nekonfliktního prostředí, a to především vzájemnou úctou, slušným chováním, porozuměním a dodržováním vnitřních pravidel odlehčovací služby.

 

V. STRAVOVÁNÍ

 1. Zajišťujeme pro Vás stravování formou snídaní, obědů, večeří, přesnídávek a svačin, které dodává externí dodavatel stravy (na základě předem vydaného jídelního lístku). V případě zájmu Vám pracovníci poskytnou podporu při přípravě stravy – například večeře.
 2. V případě zájmu Vám můžeme zprostředkovat konzultaci s nutričním terapeutem nebo lékařem, kteří Vám mohou navrhnout dietní opatření.
 3. V případě Vašeho zájmu si můžete odebírání stravy odhlásit. Odhlášení stravy je nutné oznámit kterémukoliv pracovníkovi v sociálních službách, a to vždy nejpozději do 8.00 hod. předcházejícího pracovního dne. Pracovník v sociálních službách nahlásí odhlášení stravy.
 4. Běžně se stravujete na svém pokoji, v případě zájmu se můžete stravovat v návštěvní místnosti.
 5. Časový rozvrh stravování hlavních jídel:
  • snídaně 08.00 – 09:00 hod.
  • oběd 12.00 – 13:00 hod.
  • večeře 17:30 – 18:30 hod.
 6. Můžete si zvolit dobu stravování podle Vašich potřeb v návaznosti na uvedený časový rozvrh. Pokud neodeberete stravu v sjednanou hodinu, po dohodě s personálem máte možnost stravu odebrat později a přihřát v mikrovlnné troubě v souladu s hygienickými předpisy.
 7. V rámci pitného režimu Vám zajistíme čaj k uvaření.
 8. Podněty a připomínky ke kvalitě, množství a výběru stravy můžete sdělovat službu konajícím pracovníkům a následně tyto budou řešeny s dodavatelem stravy a zaznamenány v sešitě podnětů a připomínek. Akutní připomínky jsou řešeny ihned.

 

VI. UDRŽOVÁNÍ POŘÁDKU A ČISTOTY

 1. Dovolujeme si Vás zdvořile požádat o udržování pořádku a čistoty ve Vašich i společných prostorách, v případě potřeby s podporou či pomocí pracovníků. Do služby dochází také pracovnice externí úklidové firmy, a to denně mimo soboty, neděle a svátky.
 2. Podporujeme Vás také v udržování čistoty těla, ošacení a obuvi.
 3. Rozsah podpory při osobní hygieně bude s Vámi individuálně dojednán. Máte možnost koupání nebo sprchování podle vlastní potřeby, samostatně nebo s podporou či pomocí personálu.
 4. Stříhání nehtů a vlasů Vám zprostředkuje pracovník v sociálních službách u pedikérky, holičky či kadeřnice v zařízení a rovněž v případě potřeby zajistí doprovod.
 5. Výměna osobního prádla probíhá podle Vaší potřeby, což může být i vícekrát za den. I zde je možné sjednat potřebnou podporu pracovníka služby.
 6. Praní, žehlení a drobné opravy Vám zajistí centrální prádelna organizace.

 

VII. NÁVŠTĚVY

 1. Návštěvy přátel a rodiny jsou ve službě vítány, jelikož podporují Vaše vazby na přirozené prostředí a blízké osoby.
 2. Doporučená doba návštěv je od 9:00 hod. do 22:00 hod.
 3. Návštěvy nesmí svou přítomností narušovat práva ostatních uživatelů služby.
 4. Návštěvníkům, kteří jsou zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek nebo osobám, které narušují práva ostatních uživatelů služby, může být návštěva odepřena, případně ukončena.
 5. V případě epidemie mohou být návštěvy ve službě po dobu nezbytně nutnou omezeny.

 

VIII. POŠTOVNÍ ZÁSILKY, TELEFONOVÁNÍ

 1. Ve službě máte k dispozici pevnou telefonní linku pro příjem hovorů, pro vyřizování soukromých telefonních hovorů můžete využívat své vlastní mobilní telefony.
 2. Vaše osobní poštovní zásilky se neotevírají. Předá Vám je poštovní doručovatelka osobně na odlehčovací službě. V případě Vaší nepřítomnosti je poštovní zásilka uložena v pracovně vedoucí služby.
 3. V případě zájmu Vám poskytneme podporu při odběru denního tisku a časopisů. Tyto si hradíte ze svých prostředků.

 

IX. POBYT MIMO ODLEHČOVACÍ SLUŽBU, OMLUVENÁ NEPŘÍTOMNOST UŽIVATELE

 1. V případě, že chcete trávit volný čas mimo organizaci (procházka, nákup apod.), doporučujeme oznámit odchod předem pracovníkovi ve službě. Stejně tak oznámit i návrat z pobytu venku.
 2. Můžete využít možnosti krátkodobého pobytu mimo službu (např. pobyt u přátel a rodinných příslušníků). Nepřítomnost je nutno vždy nahlásit pracovníkovi v sociálních službách, abychom zajistili odhlášku stravy. Nepřítomnost ve dnech úterý až pátek nahlásíte den předem do 8:00 hod. ráno, nepřítomnost ve dnech sobota až pondělí nahlásíte nejpozději v pátek ráno do 8:00 hod. Pokud nepřítomnost včas nenahlásíte, nevzniká Vám nárok na vyplacení vratky. V případě vaší hospitalizace ve zdravotnickém zařízení Vám náleží vratka za neodebranou stravu od následujícího dne po dni umístění ve zdravotnickém zařízení.

 

X. KOUŘENÍ A UŽÍVÁNÍ ALKOHOLICKÝCH NÁPOJŮ

 1. Ve službě je zakázáno užívat zákonem stanovené omamné a návykové látky. Alkoholické nápoje a tabákové výrobky lze požívat pouze v návaznosti na vnitřní pravidla odlehčovací služby. To znamená, že nadměrným užíváním alkoholických nápojů nebo tabákových výrobků nesmíte obtěžovat nebo ohrožovat ostatní uživatele, případně personál.
 2. Kouření na vlastním pokoji není možné realizovat z důvodů nainstalovaných čidel požárních hlásičů, která jsou umístěna na pokojích nebo na chodbách u pokojů uživatelů. Místo vyhrazené ke kouření je na terase u hlavního vstupu do odlehčovací služby.
 3. Kouření a konzumaci alkoholu je třeba zvážit v návaznosti na Váš aktuální zdravotní stav. V případě potřeby Vám zajistíme podporu při seznámení s negativními dopady na Vaše zdraví a život.

 

XII. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

 1. Všechny osoby ve službě jsou povinny dodržovat bezpečnostní a protipožární předpisy a chovat se tak, aby předcházely rizikovým situacím.
 2. Zodpovídáte za škodu způsobenou na majetku odlehčovací služby nebo majetku a zdraví osob. Míru zavinění a rozsah škody posuzuje v jednotlivých případech škodní komise, která přihlíží ke schopnosti konkrétního uživatele posoudit následky svého jednání a k jeho finančním možnostem uhradit způsobenou škodu. Škodní komise taktéž zohledňuje, zda jde o úmyslné poškození.
 3. Organizace odpovídá za škodu způsobenou na majetku nebo Vašem zdraví. Rozsah škody a míru zavinění posuzuje škodní komise, případně další příslušné instituce (Policie ČR, soud apod.).

 

XIII. STÍŽNOSTI

 1. Můžete si kdykoliv stěžovat na kvalitu nebo průběh poskytované sociální služby, aniž byste tím byli jakýmkoliv způsobem ohroženi.
 2. Postup k podání stížnosti je uveden v příloze č. 2 těchto pravidel. Podrobnosti upravuje příslušné vnitřní pravidlo, podle kterého se také postupuje při vyřizování stížností. Toto pravidlo je zveřejněno na nástěnce v chodbě odlehčovací služby. Postup k podání stížností Vám připomene klíčový pracovník vždy v rámci individuálního plánování a při hodnocení průběhu poskytování služby.
 3. Stížnost je možné předat kterémukoliv pracovníkovi, nebo vhodit do schránky důvěry umístěné v přízemí u vchodu do odlehčovací služby. V případě potřeby Vám pracovník služby poskytne potřebnou podporu při jejím sepsání.
 4. Zjednodušená forma pro podání stížnosti – viz příloha č. 2, 3.

 

XIV. POŘÁDKOVÁ OPATŘENÍ

 1. Pokud opakovaně hrubým způsobem narušujete společné soužití a nedbáte na předchozí ústní nebo písemné upozorňování, může Vám ředitel organizace vypovědět smlouvu o poskytování sociální služby. 2x budete upozorněn písemnou formou o nevhodnosti chování, a pokud nedojde k nápravě, lze smlouvu ukončit. Při tomto způsobu výpovědi je vždy posuzována úmyslnost nevhodného chování nebo případné zhoršení zdravotního stavu, který může způsobit, že již nebudete součástí cílové skupiny poskytované služby. V tomto případě Vám pomůžeme najít jinou vhodnou sociální službu.
 2. Za závažné porušování pořádku a společného soužití se považuje zejména: nadměrné požívání alkoholu a návykových látek a následné porušování práv ostatních uživatelů, vyvolávání neustálých hádek a konfliktů, neoprávněné fyzické napadání ostatních uživatelů a personálu, hrubé a vulgární chování, pokud toto přímo nesouvisí s Vaším nepříznivým zdravotním stavem (jak je uvedeno v bodě č. 1).
 3. Poškození zdraví jiného uživatele či pracovníka při agresivním jednání je možné řešit v rámci zákonné úpravy trestního zákona.

 

XV. DOSTUPNOST PRACOVNÍKŮ NA JEDNOTLIVÝCH ÚTVARECH A ÚSECÍCH

Pracovníci jednotlivých úseků jsou uživatelům běžně k dispozici v těchto časech:

 • úsek péče o klienty
pracovníci v soc. službách nepřetržitě
vedoucí služby PO – PÁ 7:00 – 14:30 hod.
případně dle domluvy
     
 • sociální úsek
sociální pracovnice PO – PÁ 7:00 – 14:30 hod.
případně dle domluvy
     
 • provozně tech. úsek
správce/ref. majet. správy PO až PÁ – 6:00 – 14:30 hod.
provozář PO až PÁ – 6.30 – 14.30 hod.
údržba PO až PÁ – 6:30 – 15:00 hod.
pradleny PO až PÁ – 8:00 – 14:00 hod.
     
 • ekonomický úsek
ekonom PO až ČT – 8:00 – 14:00 hod.
mzdová účetní/pokladna PO až PÁ – 8:00 – 14:00 hod.
případně dle domluvy
     
 • ředitel organizace
  PO až PÁ – 8:00 – 14:00 hod.
případně dle domluvy

 

XV. NOUZOVÉ A HAVARIJNÍ SITUACE

Ve službě je vypracován požární řád, požární poplachové směrnice a požární evakuační plán, které jsou vyvěšené na informačních nástěnkách. S jejich obsahem jsou uživatelé průběžně seznamováni skupinovou nebo individuální formou – nejméně však cca 1x za 3 měsíce v rámci hodnocení průběhu poskytované služby (individuální plánování služby).

Mezi možná rizika vzniku požáru řadíme: otevřený oheň, zapálená nebo špatně zahašená cigareta, všechny elektrospotřebiče, které neprošly elektro-revizí. Za škodu na majetku nebo zdraví a životě jiných osob plně ručí původce škody, a to v souladu se zákonnými normami.

Nejčastěji uživateli užívané vlastní spotřebiče: holicí strojek, televizor, rádio, varná konvice, nabíječka k mobilnímu telefonu, prodlužovačka. Všechny výše jmenované elektro-zařízení podléhají elektro-revizi, kterou hradí jejich majitel dle platného ceníku firmy provádějící revizi.

Tato pravidla společného soužití jsou platná a účinná od 1. 7. 2020

Přílohy:

Ve Frýdku-Místku dne 25. 6. 2020

Ing. Jaroslav Chlebek
ředitel organizace