Poslání

Poskytováním pečovatelských služeb pomáháme uživatelům v uspokojování potřeb, které si nejsou schopni zajistit sami nebo za pomoci svých rodinných příslušníků. Rozsah a způsob podpory vychází z individuálních potřeb, zájmů a cílů uživatelů. Podporujeme aktivní působení na uživatele, aby mohli co nejdéle setrvat ve svém přirozeném prostředí a žít důstojným způsobem života. Usilujeme o to, aby služba byla vykonávána odborně, bezpečně a byla zajištěna ochrana práv uživatelů.

Cílová skupina

Sociální služba je určena osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, zdravotního či tělesného postižení nebo chronického onemocnění:

 • senioři
 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby s chronickým onemocněním.

Cíle

 • podporujeme uživatele v zachování maximální míry samostatnosti v péči o svou osobu (v oblasti hygieny, stravování, oblékání, pohybu) tak, aby mohli co nejdéle setrvat ve svém přirozeném prostředí,
 • sociální službu přizpůsobujeme individuálním potřebám uživatelů,
 • podporujeme uživatele v udržování sociálních vztahů a řešení sociálních a zdravotních problémů (s rodinnými příslušníky, přáteli, opatrovníky),
 • podporujeme uživatele ve využívání vnějších zdrojů (kluby, úřady, divadla, společenské akce apod.),
 • podporujeme uživatele v samostatném rozhodování a uplatňování vlastní vůle při výběru a poskytování jednotlivých úkonů pečovatelské služby,
 • motivujeme uživatele k takovým činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvání nebo prohlubování nepříznivé sociální situace.

Zásady

 • ochrana lidských práv a důstojnosti uživatelů,
 • spolupráce s rodinami uživatelů,
 • respektování vlastní volby uživatelů,
 • rovný přístup k uživatelům,
 • individuální přístup dle potřeb každého uživatele,
 • využívání běžných služeb veřejnosti,
 • odbornost a týmová spolupráce,
 • podpora dalšího vzdělávání pracovníků.

Kapacita poskytovaných služeb

Maximální „okamžitá“ kapacita služby (tj. počet uživatelů, kterým lze poskytnout službu v jednom časovém okamžiku) činí:

 • ambulantní forma služby: 1 uživatel
 • terénní forma služby: 3 uživatelé

Maximální kapacita ambulantní formy služby: 3 uživatelé / den

Maximální kapacita terénní formy služby: 36 uživatelů / den

Rozsah poskytované sociální služby:

Terénní forma služby je poskytována denně od 7:00 – 19:00 hodin

Ambulantní forma služby je poskytována ve dnech pondělí až pátek od 7:00 – 16:00 hod.

Základní činnosti:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • poskytnutí základního sociálního poradenství.

Nabízené fakultativní služby:

 • dohled nad uživatelem (vyžádaný dohled), společnost pečovatelky
 • podpora při dodržování léčebného režimu
 • drobné práce nad rámec běžné opravy a údržby bytového fondu
 • prostředky na praní
 • zapůjčení polohovacího lůžka
 • zapůjčení toaletního WC křesla
 • zapůjčení vysavače
 • administrativní úkony
 • ofocení jídelníčku

Dotace

Dotačně se podílí každoročně na registrované službě Moravskoslezský kraj (kapitola 13 305).