Poslání

Prostřednictvím pobytové Odlehčovací služby poskytujeme podporu a pomoc lidem se sníženou soběstačností, kteří jsou závislí na pomoci pečující osoby a jinak žijí ve svém přirozeném prostředí. Tím umožňujeme pečující osobě možnost nezbytného odpočinku.

Cílová skupina

Sociální služba je určena lidem od 50 let zejména z okresu Frýdek-Místek, kteří se nacházejí v nepříznivé sociální situaci z důvodu věku, tělesného postižení, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení.

Cíle

 1. Podporovat uživatele v zachování soběstačnosti
  • motivovat a podporovat uživatele v udržení schopností a dovedností podle jejich individuálních potřeb
  • podporovat uživatele v aktivní péči o sebe
 2. Aktivně podporovat uživatele v kontaktu se společenským prostředím
  • podporovat uživatele při navazování vztahů s dalšími osobami (uživatelé, dobrovolníci)
  • podporovat uživatele ve využívání služeb a aktivit v Odlehčovací službě i mimo Odlehčovací službu
 3. Podporovat uživatele v udržování stávajících kontaktů s rodinnými příslušníky, přáteli, známými
  • vytvářet prostor a příležitosti pro vzájemné setkávání uživatelů a rodiny pořádáním různých akcí
  • spolupracovat s rodinou při naplňování potřeb uživatele

Zásady

 • Dodržování práv uživatelů – pracovníci při poskytování služby dodržují a respektují práva uživatele.
 • Týmová spolupráce – pracovníci při poskytování služby uživateli navzájem spolupracují a předávají si informace.
 • Individuální přístup – pracovníci při poskytování služby zohledňují individuální potřeby uživatele.
 • Respektování volby – pracovníci při poskytování služby respektují vlastní rozhodnutí a přání uživatele.
 • Poskytování odborné služby – pracovníci, kteří poskytují sociální služby, mají odborné vzdělání, které si nadále prohlubují a zvyšují.

Kapacita a doba poskytované služby

 • kapacita služby je pro 4 uživatele 24 hodin denně
 • maximální doba poskytování služby je 3 měsíce, ve výjimečných případech může být tato doba prodloužena o 1 měsíc

Základní činnosti:

 1. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:
  • pomoc a podpora při podávání jídla a pití,
  • pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,
  • pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,
  • pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru.
 2. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
  • pomoc při úkonech osobní hygieny,
  • pomoc při základní péči o vlasy a nehty,
  • pomoc při použití WC.
 3. Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:
  • zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování,
  • Pomoc při přípravě stravy přiměřené době poskytované služby.
 4. Poskytnutí ubytování:
  • ubytování,
  • úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení.
 5. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
  • doprovázení do školy, školského zařízení, k lékaři, na zájmové a volnočasové aktivity, na orgány veřejné moci, instituce poskytující veřejné služby a jiné navazující sociální služby a doprovázení zpět – doprovod do obchodu, k lékaři, do knihovny, do kostela, zajištění kadeřnice, pedikérky, do denního stacionáře,
  • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob – doprovod na kulturní akce, oslavy narozenin s rodinou, s přáteli.
 6. Sociálně terapeutické činnosti:
  • aktivity, které podporují uživatele v obnovení, udržení a posílení kompetencí ke zvládání péče o vlastní osobu – podpora v samostatnosti v hygieně, oblékání a stravování,
  • další terapeutické činnosti – trénování paměti, smyslová terapie, vzpomínkové setkání, kontakt člověka se zvířetem, využívání prvků bazální stimulace, muzikoterapie.
 7. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
  • poskytování základního sociálního poradenství v těch oblastech, ve kterých potřebuje uživatel poradit nebo hájit svá práva,
  • pomoc při vyřizování úředních záležitostí (např. vyřizování dávek sociální péče nebo sociálního zabezpečení, vyřizování na poště),
  • zajištění návštěvy pracovníka úřadu v Odlehčovací službě, pokud není uživatel schopen návštěvy na příslušném úřadě,
  • pomoc se zajištěním speciálních pomůcek,
  • podpora a pomoc při zajištění úhrady různých poplatků.
 8. Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:
  • volnočasové a zájmové aktivity – hraní společenských her, ruční práce, zpívání, posezení u kávy, vycházky a posezení v zahradě Odlehčovací služby,
  • skupinové nebo individuální činnosti, které jsou zaměřeny na nácvik a upevňování motorických dovedností (nácvik jemné motoriky, nácvik chůze, nácvik denních činností), činnosti zaměřené na nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností – individuální nebo skupinové cvičení, nácvik jemné motoriky, nácvik chůze, nácvik denních činností, luštění křížovek a kvízů,
  • kulturní a společenské činnosti,
  • začleňování uživatele do společnosti – nákupy, vycházky do města.

Dotace

Dotačně se podílí každoročně na registrované službě Moravskoslezský kraj (kapitola 13 305).