Fotografie

Vážená paní, vážený pane,
rádi bychom Vás seznámili s Pravidly společného soužití v sociální službě odlehčovací služba. Tato pravidla jsou určena pro Vás, pro rodinné příslušníky, návštěvy, zaměstnance zařízení a jiné osoby, které se v odlehčovací službě pohybují. Pravidla Vám pomohou seznámit se s běžným způsobem života a orientovat se v prostředí odlehčovací služby.

V případě, že nastanou situace, které tato pravidla neřeší, můžete se obrátit na kteréhokoliv pracovníka, případně vedoucí pracovníky, kteří Vám pomohou situaci vyřešit.

Ustanovení pravidel zachovávají důstojnost a autonomii uživatelů. Pravidla jsou formulována v souladu s obecně platnými právními předpisy.

Přejeme Vám příjemný pobyt v odlehčovací službě a těšíme se na vzájemnou spolupráci.

Ing. Jaroslav Chlebek
ředitel organizace

 

I. ÚVOD

Představujeme Vám sociální službu odlehčovací služba v organizaci Penzion pro seniory Frýdek-Místek, p. o. Penzion pro seniory je příspěvkovou organizací zřizovanou Statutárním městem Frýdek-Místek. Tato Pravidla společného soužití se zaměřují na popis pravidel v odlehčovací službě, kde poskytujeme celodenní pobytové služby sociální péče.

Poslání

Prostřednictvím odlehčovací služby poskytujeme podporu a pomoc osobám, které žijí ve svém přirozeném prostředí a jsou závislé na pomoci jiné osoby. Pečujícím osobám tak chceme poskytnout prostor pro jejich nezbytný odpočinek. Uživatelům vytváříme důstojné, bezpečné a vlídné prostředí a zajišťujeme důslednou ochranu jejich práv. Poskytování podpory a pomoci vychází z individuálně určených potřeb uživatelů, podporujeme přirozené vztahy s rodinou a přáteli.

Sociální služba je určena seniorům a osobám z Frýdku-Místku a obcí okresu Frýdek-Místek od 50 let věku, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního a tělesného postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném prostředí.

 

II. POSKYTOVANÉ SLUŽBY

 1. Podle příslušných ustanovení zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, uživatelům poskytujeme tyto základní činnosti:
  • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (podpora při oblékání, přemisťování, správě osobních věcí atd.).
  • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu (podpora a pomoc při umývání, koupání, zajištění důstojných podmínek pro hygienu).
  • poskytnutí stravy (zajištění snídaně, přesnídávky, obědů, svačiny a večeře, podpora a pomoc uživatelům při podávání stravy).
  • poskytnutí ubytování (ubytování ve 2lůžkových pokojích s toaletami u pokoje a koupelnou v blízkosti pokoje. Domov rovněž zajišťuje úklid, praní a běžnou údržbu prádla).
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (využívání dostupných veřejných služeb, kulturních a společenských akcí apod.).
  • sociálně terapeutické činnosti (tréninky dovedností pro běžný způsob života, udržení již získaných kompetencí)
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (podpora při jednání na úřadech, vyřizování osobních záležitostí, zastupování, hájení osobních práv atd.).
  • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti (nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností).
  • poskytnutí základního sociálního poradenství
 2. Službu poskytujeme na základě sjednané smlouvy. Ve smlouvě se zavazujete hradit příslušnou měsíční částku stanovenou podle platného Sazebníku poskytovaných služeb (viz příloha č. 1 těchto pravidel).

 

III. OŠETŘOVATELSKÁ A ZDRAVOTNÍ PÉČE

 1. Zdravotní péče včetně komplexní ošetřovatelské péče je zajištěna prostřednictvím všeobecných sester, a to v době 7 – 19 hodin. Po celou dobu pobytu zůstáváte nadále v péči svého praktického lékaře.
 2. Doporučujeme Vám řídit se pokyny ošetřujících lékařů a dodržovat při nemoci doporučený léčebný režim. Pracovníci Vám poskytnou podporu dle Vašich potřeb.
 3. V případě výskytu závažných infekčních onemocnění, má vedení organizace právo učinit (na základě pokynu Krajské hygienické stanice) příslušná dočasná režimová opatření.

 

IV. UBYTOVÁNÍ

 1. Při poskytování služby plně využíváte svůj pokoj a zároveň i ostatní prostory bydlení (sociální zařízení, návštěvní místnost, terasu s venkovním posezením či zahradu).
 2. Ubytování je Vám nabízeno s ohledem na Vaše požadavky a potřeby. Zejména zohledňujeme vzájemné vztahy s případným spolubydlícím, volnou kapacitu apod. Změna pokoje je možná po předchozí vzájemné dohodě s ohledem na kapacitní a provozní podmínky služby (dvoulůžkové pokoje).
 3. Všechny pokoje jsou zařízeny základním vybavením – zpravidla postel, šatní skříň, sedací nábytek, noční stolek, lednice, televizor. Máte možnost dovybavit si pokoje drobnými osobními věcmi (obrázky, polštáře apod.).
 4. Pokoje uživatelů, koupelny a toalety jsou považovány za Váš osobní prostor. Všichni pracovníci v nich respektují právo na soukromí a důstojnost (klepání při vstupu, používání závěsů, zástěn apod.).
 5. Cenné věci si můžete uložit do úschovy v trezoru u sociální pracovnice – vedoucí služby. Za věci běžně uložené na pokojích, osobní ošacení apod. zařízení odpovědnost nepřebírá, kromě případů, kdy je možné vinu jednoznačně prokázat (např. rozbití osobní věci pracovníkem, zničení ošacení při praní atd.).
 6. Vlastní elektrické přístroje můžete použít s ohledem na Vaši bezpečnost tak, aby nebylo ohroženo Vaše zdraví a život. Vaše rozhodnutí o užívání elektrického přístroje doporučujeme konzultovat s pracovníkem odlehčovací služby, který Vám poskytne potřebnou podporu při jeho kvalitním a bezpečném užívání.
 7. V odlehčovací službě máte k dispozici varnou konvici (návštěvní místnost), případně si můžete pořídit vlastní varnou konvici. V případě potřeby můžete požádat pracovníka o ohřátí stravy v mikrovlnné troubě (místnost pro přípravu stravy).
 8. Vstup do prádelny, dílny údržby je povolen pouze osobám, které v těchto prostorách pracují. V případě zájmu o návštěvu těchto prostor Vám poskytne doprovod pracovník v sociálních službách.
 9. V rámci bydlení nelze používat nebezpečné látky a předměty.
 10. Doba nočního klidu je v odlehčovací službě stanovena od 22.00 do 6.00 hod. V této době je vstup do budovy uzamčen. Příchozí zvenčí mají možnost použití vchodového zvonku. V této době o vstup požádáte pracovníka, který je přítomen na směně. Neplánovaný příchod lze také ohlásit telefonicky, za pomoci rodinných příslušníků.
 11. Předpokládáme, že se budeme společně snažit o vytváření klidného a nekonfliktního prostředí, a to především vzájemnou úctou, slušným chováním, porozuměním a dodržováním vnitřních pravidel odlehčovací služby.

 

V. STRAVOVÁNÍ

 1. Zajišťujeme pro Vás stravování formou snídaní, obědů, večeří, přesnídávek a svačin, které dodává externí dodavatel stravy (na základě předem vydaného jídelního lístku). V případě zájmu Vám pracovníci poskytnou podporu při přípravě stravy – například večeře.
 2. V případě zájmu Vám můžeme zprostředkovat konzultaci s nutričním terapeutem nebo lékařem, kteří Vám mohou navrhnout dietní opatření.
 3. V případě Vašeho zájmu si můžete odebírání stravy odhlásit. Odhlášení stravy je nutné oznámit kterémukoliv pracovníkovi v sociálních službách, a to vždy nejpozději do 8.00 hod. předcházejícího pracovního dne. Pracovník v sociálních službách nahlásí odhlášení stravy.
 4. Běžně se stravujete na svém pokoji, v případě zájmu se můžete stravovat v návštěvní místnosti.
 5. Časový rozvrh stravování hlavních jídel:
  • snídaně 08.00 – 09:00 hod.
  • oběd 12.00 – 13:00 hod.
  • večeře 17:30 – 18:30 hod.
 6. Můžete si zvolit dobu stravování podle Vašich potřeb v návaznosti na uvedený časový rozvrh. Pokud neodeberete stravu v sjednanou hodinu, po dohodě s personálem máte možnost stravu odebrat později a přihřát v mikrovlnné troubě v souladu s hygienickými předpisy.
 7. V rámci pitného režimu Vám zajistíme čaj k uvaření.
 8. Podněty a připomínky ke kvalitě, množství a výběru stravy můžete sdělovat službu konajícím pracovníkům a následně tyto budou řešeny s dodavatelem stravy a zaznamenány v sešitě podnětů a připomínek. Akutní připomínky jsou řešeny ihned.

 

VI. UDRŽOVÁNÍ POŘÁDKU A ČISTOTY

 1. Dovolujeme si Vás zdvořile požádat o udržování pořádku a čistoty ve Vašich i společných prostorách, v případě potřeby s podporou či pomocí pracovníků. Do služby dochází také pracovnice externí úklidové firmy, a to denně mimo soboty, neděle a svátky.
 2. Podporujeme Vás také v udržování čistoty těla, ošacení a obuvi.
 3. Rozsah podpory při osobní hygieně bude s Vámi individuálně dojednán. Máte možnost koupání nebo sprchování podle vlastní potřeby, samostatně nebo s podporou či pomocí personálu.
 4. Stříhání nehtů a vlasů Vám zprostředkuje pracovník v sociálních službách u pedikérky, holičky či kadeřnice v zařízení a rovněž v případě potřeby zajistí doprovod.
 5. Výměna osobního prádla probíhá podle Vaší potřeby, což může být i vícekrát za den. I zde je možné sjednat potřebnou podporu pracovníka služby.
 6. Praní, žehlení a drobné opravy Vám zajistí centrální prádelna organizace.

 

VII. NÁVŠTĚVY

 1. Návštěvy přátel a rodiny jsou ve službě vítány, jelikož podporují Vaše vazby na přirozené prostředí a blízké osoby.
 2. Doporučená doba návštěv je od 9:00 hod. do 22:00 hod.
 3. Návštěvy nesmí svou přítomností narušovat práva ostatních uživatelů služby.
 4. Návštěvníkům, kteří jsou zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek nebo osobám, které narušují práva ostatních uživatelů služby, může být návštěva odepřena, případně ukončena.
 5. V případě epidemie mohou být návštěvy ve službě po dobu nezbytně nutnou omezeny.

 

VIII. POŠTOVNÍ ZÁSILKY, TELEFONOVÁNÍ

 1. Ve službě máte k dispozici pevnou telefonní linku pro příjem hovorů, pro vyřizování soukromých telefonních hovorů můžete využívat své vlastní mobilní telefony.
 2. Vaše osobní poštovní zásilky se neotevírají. Předá Vám je poštovní doručovatelka osobně na odlehčovací službě. V případě Vaší nepřítomnosti je poštovní zásilka uložena v pracovně vedoucí služby.
 3. V případě zájmu Vám poskytneme podporu při odběru denního tisku a časopisů. Tyto si hradíte ze svých prostředků.

 

IX. POBYT MIMO ODLEHČOVACÍ SLUŽBU, OMLUVENÁ NEPŘÍTOMNOST UŽIVATELE

 1. V případě, že chcete trávit volný čas mimo organizaci (procházka, nákup apod.), doporučujeme oznámit odchod předem pracovníkovi ve službě. Stejně tak oznámit i návrat z pobytu venku.
 2. Můžete využít možnosti krátkodobého pobytu mimo službu (např. pobyt u přátel a rodinných příslušníků). Nepřítomnost je nutno vždy nahlásit pracovníkovi v sociálních službách, abychom zajistili odhlášku stravy. Nepřítomnost ve dnech úterý až pátek nahlásíte den předem do 8:00 hod. ráno, nepřítomnost ve dnech sobota až pondělí nahlásíte nejpozději v pátek ráno do 8:00 hod. Pokud nepřítomnost včas nenahlásíte, nevzniká Vám nárok na vyplacení vratky. V případě vaší hospitalizace ve zdravotnickém zařízení Vám náleží vratka za neodebranou stravu od následujícího dne po dni umístění ve zdravotnickém zařízení.

 

X. KOUŘENÍ A UŽÍVÁNÍ ALKOHOLICKÝCH NÁPOJŮ

 1. Ve službě je zakázáno užívat zákonem stanovené omamné a návykové látky. Alkoholické nápoje a tabákové výrobky lze požívat pouze v návaznosti na vnitřní pravidla odlehčovací služby. To znamená, že nadměrným užíváním alkoholických nápojů nebo tabákových výrobků nesmíte obtěžovat nebo ohrožovat ostatní uživatele, případně personál.
 2. Kouření na vlastním pokoji není možné realizovat z důvodů nainstalovaných čidel požárních hlásičů, která jsou umístěna na pokojích nebo na chodbách u pokojů uživatelů. Místo vyhrazené ke kouření je na terase u hlavního vstupu do odlehčovací služby.
 3. Kouření a konzumaci alkoholu je třeba zvážit v návaznosti na Váš aktuální zdravotní stav. V případě potřeby Vám zajistíme podporu při seznámení s negativními dopady na Vaše zdraví a život.

 

XII. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

 1. Všechny osoby ve službě jsou povinny dodržovat bezpečnostní a protipožární předpisy a chovat se tak, aby předcházely rizikovým situacím.
 2. Zodpovídáte za škodu způsobenou na majetku odlehčovací služby nebo majetku a zdraví osob. Míru zavinění a rozsah škody posuzuje v jednotlivých případech škodní komise, která přihlíží ke schopnosti konkrétního uživatele posoudit následky svého jednání a k jeho finančním možnostem uhradit způsobenou škodu. Škodní komise taktéž zohledňuje, zda jde o úmyslné poškození.
 3. Organizace odpovídá za škodu způsobenou na majetku nebo Vašem zdraví. Rozsah škody a míru zavinění posuzuje škodní komise, případně další příslušné instituce (Policie ČR, soud apod.).

 

XIII. STÍŽNOSTI

 1. Můžete si kdykoliv stěžovat na kvalitu nebo průběh poskytované sociální služby, aniž byste tím byli jakýmkoliv způsobem ohroženi.
 2. Postup k podání stížnosti je uveden v příloze č. 2 těchto pravidel. Podrobnosti upravuje příslušné vnitřní pravidlo, podle kterého se také postupuje při vyřizování stížností. Toto pravidlo je zveřejněno na nástěnce v chodbě odlehčovací služby. Postup k podání stížností Vám připomene klíčový pracovník vždy v rámci individuálního plánování a při hodnocení průběhu poskytování služby.
 3. Stížnost je možné předat kterémukoliv pracovníkovi, nebo vhodit do schránky důvěry umístěné v přízemí u vchodu do odlehčovací služby. V případě potřeby Vám pracovník služby poskytne potřebnou podporu při jejím sepsání.
 4. Zjednodušená forma pro podání stížnosti – viz příloha č. 2, 3.

 

XIV. POŘÁDKOVÁ OPATŘENÍ

 1. Pokud opakovaně hrubým způsobem narušujete společné soužití a nedbáte na předchozí ústní nebo písemné upozorňování, může Vám ředitel organizace vypovědět smlouvu o poskytování sociální služby. 2x budete upozorněn písemnou formou o nevhodnosti chování, a pokud nedojde k nápravě, lze smlouvu ukončit. Při tomto způsobu výpovědi je vždy posuzována úmyslnost nevhodného chování nebo případné zhoršení zdravotního stavu, který může způsobit, že již nebudete součástí cílové skupiny poskytované služby. V tomto případě Vám pomůžeme najít jinou vhodnou sociální službu.
 2. Za závažné porušování pořádku a společného soužití se považuje zejména: nadměrné požívání alkoholu a návykových látek a následné porušování práv ostatních uživatelů, vyvolávání neustálých hádek a konfliktů, neoprávněné fyzické napadání ostatních uživatelů a personálu, hrubé a vulgární chování, pokud toto přímo nesouvisí s Vaším nepříznivým zdravotním stavem (jak je uvedeno v bodě č. 1).
 3. Poškození zdraví jiného uživatele či pracovníka při agresivním jednání je možné řešit v rámci zákonné úpravy trestního zákona.

 

XV. DOSTUPNOST PRACOVNÍKŮ NA JEDNOTLIVÝCH ÚTVARECH A ÚSECÍCH

Pracovníci jednotlivých úseků jsou uživatelům běžně k dispozici v těchto časech:

 • úsek péče o klienty
pracovníci v soc. službách nepřetržitě
vedoucí služby PO – PÁ 7:00 – 14:30 hod.
případně dle domluvy
     
 • sociální úsek
sociální pracovnice PO – PÁ 7:00 – 14:30 hod.
případně dle domluvy
     
 • provozně tech. úsek
správce/ref. majet. správy PO až PÁ – 6:00 – 14:30 hod.
provozář PO až PÁ – 6.30 – 14.30 hod.
údržba PO až PÁ – 6:30 – 15:00 hod.
pradleny PO až PÁ – 8:00 – 14:00 hod.
     
 • ekonomický úsek
ekonom PO až ČT – 8:00 – 14:00 hod.
mzdová účetní/pokladna PO až PÁ – 8:00 – 14:00 hod.
případně dle domluvy
     
 • ředitel organizace
  PO až PÁ – 8:00 – 14:00 hod.
případně dle domluvy

 

XV. NOUZOVÉ A HAVARIJNÍ SITUACE

Ve službě je vypracován požární řád, požární poplachové směrnice a požární evakuační plán, které jsou vyvěšené na informačních nástěnkách. S jejich obsahem jsou uživatelé průběžně seznamováni skupinovou nebo individuální formou – nejméně však cca 1x za 3 měsíce v rámci hodnocení průběhu poskytované služby (individuální plánování služby).

Mezi možná rizika vzniku požáru řadíme: otevřený oheň, zapálená nebo špatně zahašená cigareta, všechny elektrospotřebiče, které neprošly elektro-revizí. Za škodu na majetku nebo zdraví a životě jiných osob plně ručí původce škody, a to v souladu se zákonnými normami.

Nejčastěji uživateli užívané vlastní spotřebiče: holicí strojek, televizor, rádio, varná konvice, nabíječka k mobilnímu telefonu, prodlužovačka. Všechny výše jmenované elektro-zařízení podléhají elektro-revizi, kterou hradí jejich majitel dle platného ceníku firmy provádějící revizi.

Tato pravidla společného soužití jsou platná a účinná od 1. 7. 2020

Přílohy:

Ve Frýdku-Místku dne 25. 6. 2020

Ing. Jaroslav Chlebek
ředitel organizace

Prohlášení o přístupnosti

Penzion pro seniory Frýdek-Místek, příspěvková organizace zveřejňuje podle § 8, Zákona č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru (dále jen "zákon"), toto prohlášení o přístupnosti.

Penzion pro seniory Frýdek-Místek, příspěvková organizace je povinným subjektem podle § 3, zákona a zajišťuje přístupnost svých internetových stránek.

Penzion pro seniory Frýdek-Místek, příspěvková organizace se zavazuje ke zpřístupnění svých internetových stránek v souladu se Směrnicí EU č. 2016/2102 ze dne 26. října 2016, o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru a Zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru.

Rozsah internetových stránek

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na internetovou stránku www.penzion-fm.cz.

Soulad s mezinárodními normami

Podle Rozhodnutí komise (EU) 2018/2048 ze dne 20. prosince 2018 o harmonizované normě pro webové stránky a mobilní aplikace jsou tyto internetové stránky vytvářeny s ohledem na následující normy:

 • Evropská harmonizovaná norma EN 301 549 V2.1.2 (2018-08) Požadavky na přístupnost výrobků a služeb v oblasti IKT
 • Mezinárodní standard ISO 40500 Web content accessibility guidelines (WCAG)

Dále jsou tyto internetové stránky v souladu s pravidly pro přístupnost, jak je stanoví Vyhláška č. 64/2008 Sb., o přístupnosti.

Stav souladu s požadavky na přístupnost

Tyto webové stránky jsou v souladu s požadavky na přístupnost stanovenými příslušnou směrnicí, zákonem a příslušnými mezinárodními normami, kromě níže uvedeného obsahu.

 • U některého mediálního obsahu, zejména u specifických prezentací vědeckých výzkumů jež jsou primárně vizuální, není možno detailně popsat v textové alternativě plně jejich obsah. Je však vždy uveden orientační popis, aby měl uživatel představu o vizuálně prezentovaných informacích.
 • Na některých stránkách jsou odkazy na další soubory, jako jsou prezentace či dokumenty, které jsou přístupné, ale jsou ve vlastním formátu, k jehož otevření jsou potřeba další programy.

Alternativní postupy pro získání informací

Pokud se na internetových stránkách nachází informace, jež není či nemůže být přístupná, poskytuje Penzion pro seniory Frýdek-Místek, příspěvková organizace v souladu s § 4, odst. 7, zákona, náhradní způsob získání informací.

Je možné kontaktovat správce obsahu dané internetové stránky a to kontaktováním osoby, jež je na konkrétní stránce, nebo může kontaktovat administrátory, kteří mu sdělí, kdo je správcem obsahu. Správce obsahu se bude snažit příslušnou informaci uživateli předat v pro něj vhodné formě, bude-li to možné.

Postup při podání podnětu

Podle § 9, zákona, může každý učinit vůči povinnému subjektu podnět požadující nápravu, jestliže má důvodné podezření, že internetová stránka nebo mobilní aplikace spravovaná povinným subjektem nesplňuje požadavky podle § 4 až 6 nebo že je důvod podle § 8 odst. 1 písm. b) nebo § 8 odst. 3 písm. c) neopodstatněný. Ustanovení zákona upravujícího právo petiční upravující podání a vyřízení petice se použije obdobně na podání a vyřízení podnětu.

Podnět může každý učinit vůči Penzionu pro seniory Frýdek-Místek, příspěvkové organizaci a to prostřednictvím kontaktů nebo se může obrátit na administrátory internetových stránek níže.

Podle § 10, písm. a) a § 11, zákona, Ministerstvo vnitra kontroluje, zda povinný subjekt dodržuje povinnosti přístupnosti. Každý se může obrátit tedy i na Ministerstvo vnitra. Gestorem za tuto oblast je Odbor eGovernmentu Ministerstva vnitra.

Kontakty na administrátory

Tyto internetové stránky spravuje Penzion pro seniory Frýdek-Místek, příspěvková organizace. Pro kontaktování administrátora je možné využít e-mailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Prohlášení o přístupnosti bylo vypracováno dne 20. 9. 2020.

Úvod

Pravidla života v Domově jsou důležitými informacemi o poskytované sociální službě, obsahují taktéž práva a povinnosti uživatele Domova pro seniory (dále jen Domov). Společně se Smlouvou o poskytování sociální služby vytváří podmínky právního vztahu mezi uživatelem a poskytovatelem.

Uživatel je s těmito pravidly seznámen ještě před ubytováním a dále i v průběhu poskytování sociální služby.

 

Smlouva o poskytování sociální služby v domově pro seniory

Při ubytování v Domově poskytovatel s uživatelem uzavírají Smlouvu o poskytování sociální služby v domově pro seniory (dále jen Smlouva). Zde jsou sjednané podmínky a rozsah poskytování sociální služby. Vzor Smlouvy je uživateli předán již při jejím předjednání.

 

Ubytování

Ubytování je poskytováno ve dvoulůžkových pokojích se sociálním zařízením a balkonem. Prostor domova je bezbariérový kromě vstupu na balkon. Každý uživatel je ubytován v pokoji dle pohlaví. Manželům nebo partnerům je v souladu s kapacitou umožněno společné ubytování. Vybavení pokoje je sjednáno ve Smlouvě. Vybavení pokoje vlastním nábytkem, drobnými věcmi je možné pouze po předchozí dohodě s vedoucím Domova s ohledem na prostorové možnosti a potřeby spolubydlícího v pokoji.

Klíč od pokoje, vstupních dveří, šatní skříně, šuplíku nočního stolku

Uživatel má možnost rozhodnout se, zda si přeje vlastní klíč od pokoje. Zamykání dvoulůžkových pokojů je možné pouze po dohodě mezi spolubydlícími. V Služební místnosti pracovníků Domova jsou uloženy náhradní klíče k jednotlivým pokojům, a to pro případné použití při ohrožení zdraví, života uživatele, havarijní situace nebo, poškození majetku. Vstup do budovy Domova je zajištěn zvonkem, který je umístěn na pravé straně u vchodových dveří budovy. Vstupující zazvoní, ohlásí se personálu a ten zajistí automatické otevření dveří. Přeje-li si uživatel, může mít vlastní klíč také od vstupních dveří. Uživatel má možnost si uzamknout svou šatní skříň. Pokud uživatel klíče ztratí, ze svých prostředků zajistí jejich náhradu.

Praní a žehlení osobního prádla

Uživatel má možnost využít praní prádla a ošacení (dále jen prádlo) v prádelně poskytovatele, včetně možnosti jeho drobných oprav.

Sběr prádla probíhá denně, praní dle aktuální potřeby nebo minimálně 1 x týdně-v době od pondělí do pátku. Při nástupu na Domov je nutné oděvy označit jménem uživatele. Pokud si uživatel v průběhu pobytu přeje nákup nového oděvu, toto označení zajistí klíčový pracovník. Pokud si uživatel přeje, aby měl vyhotoven Seznam svých oděvů, klíčový pracovník mu tento seznam vyhotoví. Jestliže uživatel nebo jeho rodinný příslušník doplní nebo vyřadí prádlo, je jeho (jejich) povinnost oznámit toto pracovníkovi Domova, ten provede aktualizaci Seznamu.

Prádelna pere prádlo běžným pracím cyklem, nezajišťuje chemické či jiné speciální způsoby čištění.

Hygienická opatření

Každý uživatel je povinen dle svých možností a schopností udržovat ve svém pokoji a společných prostorách pořádek, a to i s ohledem na vzájemné soužití s ostatními uživateli. Každý pracovník při poskytování péče uživatele podporuje a pomáhá mu s dodržováním čistoty a pořádku v jeho pokoji, v osobních věcech, ve skříni, v nočním stolku, v lednici, na zrcadlové polici v sociálním zařízení pokoje atd. Klíčový pracovník zodpovídá za to, že čistota a pořádek je u uživatele udržován.

Pracovník upozorní uživatele na znečištěné prádlo, prošlé nebo závadné potraviny či jiné věci. Prádlo je odneseno k vyprání, zbytky jídel, odpadky, povadlé řezané květiny, závadná zemina v květináčích apod. uložena do odpadkových košů, které jsou denně vynášeny. Umývání podlahy, setření ploch, umytí WC, umyvadla, zrcadla, oken aj. zajišťuje externí firma od pondělí do pátku. Nutný úklid v sobotu, neděli, státní svátek zajišťuji pracovníci Domova.

Uživatel je podporován v dodržování osobní hygieny (ranní, večerní hygiena; celková hygiena). Má možnost koupání nebo sprchování zpravidla 1 x týdně. Hygiena je prováděna většinou v koupelně Domova. Hygienu může uživatel provádět samostatně nebo s podporou pracovníka. Hygienické potřeby a pomůcky (mýdlo, šampón na vlasy, tělový krém, zubní pastu, zubní kartáček, hřeben, nůžky, ručník, vlhčené ubrousky, jednorázové utěrky, krémy, toaletní papír apod.) si uživatel pořizuje ze svých prostředků.

Noční klid

Doba nočního klidu je v Domově stanovena od 22:00 do 6:00 hodin. Z důvodu bezpečnosti a ochrany majetku se Domov zamyká. Nepřetržitá služba umožní vstup po použití zvonku u vstupních dveří.

Po dohodě s uživatelem je možnost v nočních hodinách uskutečnit pracovníkem monitoring uživatele. Pokud uživatel potřebuje pomoci, může využít k přivolání personálu signalizaci (signalizační sluchátko), které má umístěno na dosah u svého lůžka.

 

Stravování

Uživatelům je zajišťována celodenní strava externí firmou. Firma zodpovídá za vyváženost stravy dle zásad racionální výživy a potřeb dietního stravování ve struktuře: snídaně, dopolední svačina, oběd, odpolední svačina a večeře. Předem zveřejněný jídelní lístek nabízí stravu: racionální (D/3), žlučníkovou (D/4) a diabetickou (D/9), případně bez mléčných výrobků. Je možno požádat o mleté maso, stravu mixovanou nebo kašovitou.

Dietní stravování uživateli předepisuje ošetřující lékař. Pokud uživatel nemá předepsanou dietní stravu, může si vybrat stravu ze všech možností.

Pokud má uživatel alergie na některé potraviny nebo jiné zvláštní stravovací požadavky (např. stravování dle individuálního dietního režimu), je možno po projednání a dohodě s dodavatelskou kuchyní zajistit speciální stravu. V tomto případě je uživateli individuálně stanovena její cena.

Časy výdeje a konzumace stravy jsou realizovány následovně

Snídaně:  8:00 - 9:00
Dopolední svačina:  po 10:00 hodině
Oběd:  12:00 – 13:00
Odpolední svačina:  15:00 – 15:30
Večeře:  17:00 – 18:00

 

Je možno zvolit si dobu stravování podle individuálních potřeb uživatele, a to po dohodě s pracovníkem. Strava bude uchována v lednici, poté vydána v jinou dobu v návaznosti na hygienické předpisy.

Spolubydlící mají na pokoji k dispozici jednu lednici, kde mají vyčleněn prostor pro uložení potravin. Do pokoje uživatele je dodáván čaj, vlastní nápoje si mohou uživatelé připravit v kuchyňce kulturní místnosti.

 

Úhrada za poskytované služby

Ceny za poskytované služby v Domově jsou uvedeny v Sazebníku úhrad. Výši úhrady za sociální služby, způsob placení za služby a vyúčtování poskytnutých služeb si uživatel sjednává ve Smlouvě.

 

Individuální plánování

Péče je uživateli poskytována na základě sjednaného rozsahu a individuálního plánu. Je odrazem aktuálních potřeb uživatele a je sestaven s pomocí klíčového pracovníka. Klíčový pracovník je důvěrníkem uživatele, prosazuje jeho zájmy, přání a potřeby, odpovídá za realizaci sjednaného rozsahu a individuálního plánu a koordinuje ji v týmu pracovníků. Uživatel má právo požádat o změnu svého klíčového pracovníka.

 

Ošetřovatelská a zdravotní péče

Ošetřovatelskou péči zajišťuji PSS (pracovník v sociálních službách) 24 hodin denně. Zdravotní péči zajišťuje zdravotní pracovník od 7:00 – 19:00 hodin na základě indikace jeho praktického lékaře. Domov má svého smluvního lékaře, uživatel se může rozhodnout, zda přejde pod jeho péči.

 

Pobyt uživatele mimo Domov

Uživatel může z Domova kdykoli odejít (procházka, lékař, návštěvy apod.). Z bezpečnostních důvodů je vhodné, aby svůj odchod a dobu pobytu mimo Domov oznámil pracovníkovi v Domově, doporučujeme, aby si vzal svůj mobilní telefon. Před odchodem z Domova si uživatel vezme potřebné léky a osobní věci. Uživateli se sníženou schopností orientace nebo pohybu nabídne pracovník doprovod. Vždy je potřeba všechny doprovody předem naplánovat.

Požaduje-li uživatel výplaty vratky za neodebranou stravu, musí nahlásit pobyt mimo Domov pracovníkovi nejpozději den předem do 8:00 hodin ráno a o víkendu do pátku 8:00 hodin ráno. Hospitalizace ve zdravotnickém zařízení je považována jako včas nahlášený pobyt mimo Domov. Vratka za neodebranou péči činí 100% příspěvku na péči, a to za každý celý kalendářní den pobytu mimo zařízení (tzn., pokud nebyl od 00:00 do 24:00 hod. poskytnut žádný úkon péče). Vratka za pobyt mimo Domov je sjednaná ve Smlouvě.

 

Návštěvy

Návštěvy jsou v Domově vítány a pracovníci Domova poskytují součinnost a podporu při upevňování kontaktu uživatelů s dalšími osobami.

Návštěvní doba v Domově je stanovena od 9:00 – 22:00, návštěvu lze uskutečnit i dříve po domluvě s pracovníky Domova. Je však nezbytné respektovat soukromí ostatních uživatelů a dobu nočního klidu (od 22:00 do 6:00 hodin).

Návštěvy mají povinnost se ohlásit pracovníkovi Domova.

Vyskytnou-li se mimořádné události nebo dočasná opatření na základě pokynu krajské hygienické stanice, ředitel organizace může návštěvy Domova omezit nebo zakázat. Tato informace je zveřejněna na vstupních dveřích domova, na nástěnce v chodbě domova, návštěvník je informován při vstupu do zařízení.

Návštěvy může uživatel přijímat v pokoji, pokud tím neruší spolubydlícího nebo ve společných prostorách (společenská místnost Domova, altánek, kulturní místnost Penzionu).

Vhodnější je přijímat návštěvy ve společných prostorách areálu Domova. V pokoji lze uskutečnit návštěvu pouze se souhlasem spolubydlícího. Návštěva nesmí být pod vlivem alkoholu, či jiných omamných látek.

V Domově je možný pohyb návštěv také se zvířetem. V zájmu uživatelů je důležité, aby byla zachována hygienická a bezpečnostní opatření (např. pes na vodítku, očkován, s náhubkem). Pohyb v Domově se zvířetem každý návštěvník oznamuje při vstupu. Za případně způsobené újmy na zdraví osob v Domově nebo škody na majetku Domova nebo osob v Domově je odpovědná návštěva, která se zvířetem do Domova vstoupila. Pokud zvíře znečistí prostory Domova, je povinností majitele zvířete toto uklidit.

 

Uložení peněžních prostředků, cenných věcí a osobních dokladů

Uživatel si může peněžní prostředky nebo cenné věci uložit v trezoru Domova u vedoucí služby.

Peněžní prostředky a cenné věci, které uživatel nepředá do úschovy domova, si může uschovat ve svém pokoji a je za ně odpovědný. Při náhlé hospitalizaci uživatele pracovník vykonávající službu v Domově zabezpečí úschovu těchto věcí (věci (peněženku, cenné věci) předá vedoucí služby, věci uzamkne v jeho šatní skříni a klíč vloží do obálky, která je zalepena a uložena ve Služební místnosti.

 

Uložení osobních dokladů uživatele

Osobní doklady má uživatel uschovány ve svém pokoji. Může sjednat jejich uložení na základě písemné žádosti v trezoru u vedoucí Domova, tehdy kopie dokladů zůstává v pokoji uživatele pro případné přivolání Rychlé zdravotní služby.

 

Užívání vlastních elektrických přístrojů

Vlastní elektrické přístroje může uživatel použít s ohledem na svou bezpečnost tak, aby nebylo ohroženo jeho zdraví a život. Před prvním použitím přístroje, je povinná elektro revize. Elektro revizi si hradí uživatel ze svých prostředků.

 

Poštovní zásilky, telefonování

Poštovní zásilky jsou doručovány každý pracovní den uživateli přímo do Domova. V případě nepřítomnosti uživatele jsou předány vedoucí služby, ta je předá osobně uživateli. Doporučené dopisy jsou předány uživateli, případně vedoucí služby na základě podpisu dodejky.

Balíky a peněžní poukázky, které si uživatel nemůže sám vyzvednout, jsou vráceny na poštu a zajištěna jejich dodávka přímo uživateli.

Potřebuje-li uživatel zajistit odeslání zásilky, obrátí se na svého klíčového pracovníka nebo vedoucí služby. Společně se dohodnou na postupu podání zásilky.

Uživatel může k soukromým telefonním hovorům pro příjem hovorů využívat vlastní telefonní přístroj nebo přenosný telefonní přístroj Domova. Pro soukromé odchozí telefonní hovory využívá vlastní mobilní telefon.

 

Změna trvalého bydliště

Rozhodne-li se uživatel pro změnu trvalého bydliště (v objektu Domova), zajistí vedoucí Domova (nebo sociální pracovník) vyřízení formalit souvisejících s touto změnou. U uživatele se změněnou svéprávností je povinností opatrovníka žádat soud o souhlas se změnou trvalého bydliště a zajistit tuto změnu na Magistrátu města Frýdek-Místek. Poskytovatel uživateli na přihlašovacím lístku k trvalému pobytu potvrdí souhlas se změnou.

 

Služby kadeřnice a pedikérky

Nemůže-li uživatel využívat veřejné služby kadeřnické a pedikérské, může si je objednat. Objednání těchto služeb zajišťuje uživatel, klíčový pracovník. Pokud si službu objedná uživatel samostatně, musí datum uskutečnění předem oznámit pracovníkům Domova. Služby jsou poskytovány externími pracovníky dle aktuální situace a zdravotního stavu uživatele v koupelně Domova nebo v jeho pokoji. Službu si uživatel plně hradí.

 

Práva a povinnosti uživatele

 1. Uživatel má zejména právo:
  1. na rovnoprávné, nediskriminující poskytování sociální služby Poskytovatelem, a to v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky a interními předpisy Poskytovatele,
  2. uplatňování základních zásad poskytování sociálních služeb: lidskou důstojnost, důsledné dodržování lidských práv a základních svobod, podporu vycházející z individuálně určených potřeb, aktivní působení podpory, podporu k rozvoji samostatnosti, motivaci k takovým činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvání nebo prohlubování nepříznivé sociální situace, posilování sociálního začleňování,
  3. prostřednictvím individuálního plánování služby spolurozhodovat o způsobu a rozsahu poskytování služeb pro svou osobu,
  4. podávat podněty, připomínky a stížnosti na kvalitu, rozsah a průběh poskytované sociální služby, aniž by tím byl jakýmkoliv způsobem ohrožen, podle pravidel pro podávání a vyřizování stížností, jehož aktuální znění je uveřejněno ve společných prostorách na domově. S těmito pravidly – Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytované sociální služby, byl seznámen,
  5. na veškeré informace ze strany Poskytovatele, jež se přímo vztahují k poskytování služby Uživateli,
  6. na seznámení se s platnými vnitřními pravidly a předpisy Poskytovatele, vztahující se k poskytování sjednané sociální služby a jeho změnami,
  7. nahlížet do dokumentace o vlastní osobě vedené Poskytovatelem,
  8. dodržování ujednání obsažená ve Smlouvě Poskytovatelem,
  9. ukončit poskytování sociální služby za podmínek dle článku VI. Smlouvy.
 2. Uživatel je zejména povinen:
  1. dodržovat ujednání obsažená ve Smlouvě,
  2. dodržovat obecně závazné právní předpisy České republiky a interní předpisy Poskytovatele,vztahující se k poskytování sjednané sociální služby, se kterými byl Poskytovatelem seznámen,
  3. v případě, že pro některý den Uživatel poskytnutí služby nepožaduje, je povinen den předem toto oznámit Poskytovateli, a to v souvislosti s dohodnutými podmínkami na odhlášení stravy,
  4. zdržet se omezování či porušování práv jiných uživatelů při poskytování služby.

 

Práva a povinnosti poskytovatele

 1. Poskytovatel má zejména právo:
  1. vyžadovat dodržování ujednání obsažená ve Smlouvě s Uživatelem,
  2. ukončit poskytování sociální služby za podmínek dle článku VI. Smlouvy.
 2. Poskytovatel je zejména povinen:
  1. dodržovat obecně závazné právní předpisy České republiky,
  2. dodržovat ujednání obsažená ve Smlouvě,
  3. udržovat prostorové a provozně-technické podmínky pro kvalitní poskytování služeb,
  4. zabezpečovat poskytování sociální služby dostatečným počtem kvalifikovaných zaměstnanců,
  5. plánovat s Uživatelem službu na základě jeho potřeb, cílů a svých možností,
  6. seznámit Uživatele s platnými vnitřními pravidly a předpisy Poskytovatele, vztahující se k poskytování sjednané sociální služby a jeho změnami,
  7. informovat Uživatele o všech podstatných skutečnostech, které mohou ovlivnit průběh poskytování služby,
  8. umožnit Uživateli nahlédnout do dokumentace, kterou o něm vede,
  9. postupovat při poskytování sociální služby podle vnitřních pravidel organizace.

 

Závěrečná ustanovení

Dodržování Pravidel života v Domově je závazné pro všechny uživatele Domova, jejich rodinné příslušníky, návštěvníky a pracovníky Domova.

Pravidla života v Domově jsou přístupná na nástěnce Domova.

Uživatelé se s Pravidly života v Domově seznámí při předjednání Smlouvy a v průběhu poskytování sociální služby a Poskytovatel v rámci vnitřních předpisů organizace. S aktualizací Pravidel života v Domově jsou uživatelé seznámeni prostřednictvím klíčového pracovníka. Pracovníci Domova mají povinnost se s aktuálním zněním seznámit prostřednictvím nadřízeného pracovníka. Obě strany jsou povinny tato pravidla dodržovat.

 

Kontakty