Sazebník úhrad: [ PDF ] platný od 1. 2. 2024
Žádost o poskytnutí sociální služby: [ PDF ]
Vyjádření lékaře: [ PDF ]

Jednání se zájemcem o službu:

Jednání se zájemcem o službu se zpravidla uskutečňuje po předběžné dohodě sociální pracovnice a zájemce – v předem dohodnutém čase a na předem dohodnutém místě.

Jednání se zájemcem o službu vede sociální pracovnice, případně může požádat o spolupráci vedoucí služby nebo klíčového pracovníka. Jednání se zájemcem o službu se vždy osobně uskutečňuje s osobou, která má o sociální službu zájem a je případným budoucím uživatelem služby. Pokud je zájemce omezený ve svéprávnosti, zastupuje jej při jednání jeho soudem ustanovený opatrovník. Ani v tomto případě však nemůže být jednání uskutečněno bez osobního kontaktu sociálního pracovníka se zájemcem. Na přání zájemce se jednání mohou zúčastnit další osoby, které zájemce určí.

 

Vstup žadatele do služby

Smlouva o poskytnutí sociální služby v odlehčovací službě (dále jen „smlouva“):

Sociální služba je poskytována na základě uzavřené písemné smlouvy dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění.

Etapy procesu uzavírání smlouvy

 1. Výběr osoby z databáze žadatelů,
 2. Dojednání návštěvy v místě pobytu žadatele, příp. pozvání vybrané osoby k jednání,
 3. Nabídka uvolněného místa vybrané osobě (nabídka uzavření smlouvy),
 4. Jednání s osobou před uzavřením smlouvy:
  • Aktualizace nepříznivé sociální situace osoby.
  • Sjednání rozsahu a průběhu poskytování sociální služby – dojednání způsobu podpory při poskytování základních činností.
  • Dojednání podpory v oblasti individuálně určených očekávání, potřeb a osobních cílů.
  • Opětovné seznámení osoby s důležitými informacemi o poskytované sociální službě.
  • Dojednání dalších praktických záležitostí, které souvisí se zahájením poskytování služby.
  • Projednávání návrhu smlouvy.
 5. Prostor pro rozhodování osoby o návrhu smlouvy.
 6. Uzavření smlouvy.

Informace o úhradách:

Výše úhrady za stravu a ubytování se řídí platným Sazebníkem úhrad.

Úhrada za péči se hradí dle skutečně realizované péče.

 

Plánování a průběh poskytování sociální služby:

Každý uživatel má sestaven svůj individuální plán na základě jeho potřeb, zájmů a cílů. Individuální plán se v pravidelných intervalech vyhodnocuje a aktualizuje. V případě potřeby se zpracovává Plán rizik. Průběh poskytované služby je zdokumentován v písemné podobě.

Po zahájení poskytování služby pracovník v sociálních službách (klíčový pracovník) společně s uživatelem sestaví individuální plán, který je dále sledován, realizován, doplňován, vyhodnocován. Klíčový pracovník reaguje v případě potřeby na aktuální situaci uživatele, přehodnocení potřeb, osobních cílů a způsobu poskytování podpory. Iniciuje v týmu řešení situace uživatele. Uživatel má právo požádat, případně podat návrh na změnu klíčového pracovníka. O této potřebě informuje sociálního pracovníka.

 

Způsob vyřizování podnětů, připomínek nebo stížností uživatelů:

Podnět, připomínku nebo stížnost může podat uživatel, opatrovník, rodinný příslušník, zaměstnanci zařízení a další osoby, přicházející do kontaktu s Odlehčovací službou nebo uživateli. Podnět, připomínka nebo stížnost může být podána ústně (osobně nebo telefonicky), písemně (poštou, elektronickou formou).

Uživatelé mohou své podněty a připomínky, případně stížnosti na způsob a kvalitu poskytovaných služeb také sdělovat prostřednictvím schránky podnětů, připomínek a stížností. Obsah této schránky kontroluje sociální pracovnice s další osobou (obvykle s vedoucí služby), 2x za měsíc (co 14 dnů).

Podání podnětu, připomínky nebo stížnosti může být i anonymní.

Stížnost je povinen přijmout kterýkoliv pracovník Odlehčovací služby, na kterého se uživatel obrátí. Jde-li o ústní stížnost, pracovník zapíše stížnost do formuláře „Protokol o stížnosti“, formulář předá vedoucí služby. Vedoucí služby zajistí předání přijaté stížnosti sociální pracovnici. Ta stížnost zaeviduje a bezodkladně informuje ředitele organizace o zaevidované stížnosti.

Za řešení stížností je odpovědný ředitel organizace. Ředitel pověří osobu, která bude odpovídat za prošetření stížnosti vždy s ohledem na předcházení možného střetu zájmu (stížnost nesmí řešit osoba, proti které je stížnost směřována, nebo by v situaci byla zainteresována).

Stížnosti jsou evidovány u sociální pracovnice a vyřizovány nejpozději do 30 dnů ode dne podání, dle platného vnitřního pravidla pro podání a vyřizování stížností na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby v domově pro seniory.

Vyjádření k anonymní stížnosti je zveřejněno na nástěnce v chodbě odlehčovací služby, a to po dobu 1 měsíce.

V případě nespokojenosti s vyřízením stížnosti se může stěžovatel obrátit na:

Nadřízený orgán:

 • Statutární město Frýdek-Místek, Magistrát města Frýdku-Místku, odbor sociálních služeb (Radniční 1149, Frýdek, tel. vedoucí odboru 558 609 311)

Nezávislý orgán:

 • Ministerstvo práce a sociálních věcí, oddělení inspekce sociálních služeb Morava a Slezsko (Kosmonautů 989/8, 779 00 Olomouc, tel. 950 196 588)
 • Veřejný ochránce práv (Údolní 39, 602 00 Brno, tel. 542 542 888, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)
 • Rada seniorů České republiky (Dům Radost, nám. Winstona Churchilla 2, 130 00 Praha 3, tel. 234 462 074-7, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Ukončení poskytnutí služby:

Poskytování sociální služby v odlehčovací službě lze ukončit dohodou obou smluvních stran, ukončením činnosti poskytovatele nebo zrušením registrace sjednané sociální služby, písemnou výpovědí.

Uživatel může smlouvu vypovědět kdykoliv bez udání důvodu.

Výpověď ze strany poskytovatele může být dána pouze v případě, kdy uživatel již dále nepatří do cílové skupiny, nebo hrubě poruší povinnosti vyplývající ze smlouvy. Výpovědní lhůty u výpovědi ze strany poskytovatele jsou upraveny ve Smlouvě o poskytování sociální služby.

 

Popis materiálního a technického zabezpečení sociální služby:

Pobytová sociální služba – odlehčovací služba je poskytována v přízemí vícepodlažní budovy v ulici Lískovecká 86 ve Frýdku-Místku ve vzdálenosti cca 150 m od zastávky MHD Frýdek-Místek, Revoluční. Autem je služba dostupná ze směru od Dobré po tř. T. G. Masaryka, na křižovatce pak dále rovně po Revoluční a na křižovatce vpravo po Lískovecké cca 100 m, budova po levé straně. Nad budovou je k dispozici parkoviště pro osobní auta.

Zařízení je bezbariérové, vybavené výtahem. Kapacita služby jsou 4 uživatelé. Doba poskytování služby je nepřetržitá.

Sociální služba je poskytována ve dvou dvoulůžkových pokojích s vlastním balkonem, sociálním zařízením, televizorem, lednicí. Každý obyvatel má k dispozici elektricky ovladatelné polohovací lůžko, signalizaci k přivolání personálu, noční stolek, malý stůl, křeslo, uzamykatelnou šatní skříň, komodu, polici, lampičku a má možnost dovybavit si osobní prostor sobě blízkými předměty. Soukromí je zajištěno přenosnými zástěnami.

Pro všechny obyvatele je k dispozici také koupelna vybavena dvěma sprchovacími kouty, vanou, koupací židlí a koupacím lůžkem.

K dispozici je i společná denní místnost se sociálním zázemím a balkonem, vybavena kuchyňským koutem s varnou deskou, troubou, mikrovlnnou troubou, varnou konvicí, stolem, židlemi, pohovkou, skříní, zásuvkovou komodou, policemi, lampou.

K vyplnění volného času mohou uživatelé využít tělocvičnu, knihovnu a klubovnu s kulečníkem. Rovněž jsou k dispozici venkovní relaxační prostory s nově vybudovaným hřištěm na petanque, závěsnými ruskými kuželkami, pergola s lavičkami a dvěma šachovými stolky.

V objektu budovy je vybudována prádelna, která zajišťuje praní a žehlení provozního i osobního prádla uživatelů. Úklidová služba je řešena dodavatelsky.

Strava je pro uživatele zajišťována prostřednictvím externího dodavatele.

Odlehčovací služba je přístupná rodinám uživatelů, blízkým osobám i veřejnosti.

Poslání

Prostřednictvím pobytové Odlehčovací služby poskytujeme podporu a pomoc lidem se sníženou soběstačností, kteří jsou závislí na pomoci pečující osoby a jinak žijí ve svém přirozeném prostředí. Tím umožňujeme pečující osobě možnost nezbytného odpočinku.

Cílová skupina

Sociální služba je určena lidem od 50 let zejména z okresu Frýdek-Místek, kteří se nacházejí v nepříznivé sociální situaci z důvodu věku, tělesného postižení, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení.

Cíle

 1. Podporovat uživatele v zachování soběstačnosti
  • motivovat a podporovat uživatele v udržení schopností a dovedností podle jejich individuálních potřeb
  • podporovat uživatele v aktivní péči o sebe
 2. Aktivně podporovat uživatele v kontaktu se společenským prostředím
  • podporovat uživatele při navazování vztahů s dalšími osobami (uživatelé, dobrovolníci)
  • podporovat uživatele ve využívání služeb a aktivit v Odlehčovací službě i mimo Odlehčovací službu
 3. Podporovat uživatele v udržování stávajících kontaktů s rodinnými příslušníky, přáteli, známými
  • vytvářet prostor a příležitosti pro vzájemné setkávání uživatelů a rodiny pořádáním různých akcí
  • spolupracovat s rodinou při naplňování potřeb uživatele

Zásady

 • Dodržování práv uživatelů – pracovníci při poskytování služby dodržují a respektují práva uživatele.
 • Týmová spolupráce – pracovníci při poskytování služby uživateli navzájem spolupracují a předávají si informace.
 • Individuální přístup – pracovníci při poskytování služby zohledňují individuální potřeby uživatele.
 • Respektování volby – pracovníci při poskytování služby respektují vlastní rozhodnutí a přání uživatele.
 • Poskytování odborné služby – pracovníci, kteří poskytují sociální služby, mají odborné vzdělání, které si nadále prohlubují a zvyšují.

Kapacita a doba poskytované služby

 • kapacita služby je pro 4 uživatele 24 hodin denně
 • maximální doba poskytování služby je 3 měsíce, ve výjimečných případech může být tato doba prodloužena o 1 měsíc

Základní činnosti:

 1. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:
  • pomoc a podpora při podávání jídla a pití,
  • pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,
  • pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,
  • pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru.
 2. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
  • pomoc při úkonech osobní hygieny,
  • pomoc při základní péči o vlasy a nehty,
  • pomoc při použití WC.
 3. Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:
  • zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování,
  • Pomoc při přípravě stravy přiměřené době poskytované služby.
 4. Poskytnutí ubytování:
  • ubytování,
  • úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení.
 5. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
  • doprovázení do školy, školského zařízení, k lékaři, na zájmové a volnočasové aktivity, na orgány veřejné moci, instituce poskytující veřejné služby a jiné navazující sociální služby a doprovázení zpět – doprovod do obchodu, k lékaři, do knihovny, do kostela, zajištění kadeřnice, pedikérky, do denního stacionáře,
  • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob – doprovod na kulturní akce, oslavy narozenin s rodinou, s přáteli.
 6. Sociálně terapeutické činnosti:
  • aktivity, které podporují uživatele v obnovení, udržení a posílení kompetencí ke zvládání péče o vlastní osobu – podpora v samostatnosti v hygieně, oblékání a stravování,
  • další terapeutické činnosti – trénování paměti, smyslová terapie, vzpomínkové setkání, kontakt člověka se zvířetem, využívání prvků bazální stimulace, muzikoterapie.
 7. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
  • poskytování základního sociálního poradenství v těch oblastech, ve kterých potřebuje uživatel poradit nebo hájit svá práva,
  • pomoc při vyřizování úředních záležitostí (např. vyřizování dávek sociální péče nebo sociálního zabezpečení, vyřizování na poště),
  • zajištění návštěvy pracovníka úřadu v Odlehčovací službě, pokud není uživatel schopen návštěvy na příslušném úřadě,
  • pomoc se zajištěním speciálních pomůcek,
  • podpora a pomoc při zajištění úhrady různých poplatků.
 8. Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:
  • volnočasové a zájmové aktivity – hraní společenských her, ruční práce, zpívání, posezení u kávy, vycházky a posezení v zahradě Odlehčovací služby,
  • skupinové nebo individuální činnosti, které jsou zaměřeny na nácvik a upevňování motorických dovedností (nácvik jemné motoriky, nácvik chůze, nácvik denních činností), činnosti zaměřené na nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností – individuální nebo skupinové cvičení, nácvik jemné motoriky, nácvik chůze, nácvik denních činností, luštění křížovek a kvízů,
  • kulturní a společenské činnosti,
  • začleňování uživatele do společnosti – nákupy, vycházky do města.

Dotace

Dotačně se podílí každoročně na registrované službě Moravskoslezský kraj (kapitola 13 305).