Metodický postup č. 1/2016
Pracovní postupy pro jednotlivé úkony Odlehčovací služby

 

Místo realizace: Penzion pro seniory Frýdek-Místek, p. o., Pečovatelská služba
Závaznost: všichni pracovníci odlehčovací služby
Platnost: od 1. 9. 2016
Cíl metodického postupu: stanovení pracovních postupů při poskytování jednotlivých úkonů odlehčovací služby

 

Pomoc a podpora při podávání jídla pití

Úkon je zaveden v případě, že uživatel není schopen se sám najíst a napít. Je mu podána připravená strava a nápoje přímo do úst nebo poskytnuta asistence při konzumaci stravy. Sousta jsou přizpůsobena schopnosti polykání uživatele. Podává se dostatečné množství tekutin.

Maximální četnost úkonu: 3x denně (snídaně, oběd, večeře) + 2x denně svačina, tekutiny dle potřeby

 

Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek

Provádí se pomoc s oblékáním nebo svlékáním, včetně obutí (vyzutí), pomoc se složením a uložením oblečení a obuvi. Rovněž může být poskytnuta pomoc se speciální pomůckou (navlečení elastické punčochy, ortézy, protézy, protetické náhrady aj.).

Maximální četnost úkonu: dle potřeby

 

Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním a vnějším prostoru

Pracovník poskytuje oporu a pomoc při doprovodu uživatele z jedné místnosti do druhé (např. chodba, WC, sprcha), nebo doprovod uživatele v rámci budovy, na terasu a zahradu.

Maximální četnost úkonu: dle potřeby

 

Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

Pomoc při přesunu na lůžku, z lůžka na vozík, WC křeslo, židli a naopak. Přesuny uživatele v rámci lůžka (polohování uživatele).

Maximální četnost úkonu: dle potřeby

 

Pomoc při úkonech osobní hygieny

Pracovník pomáhá uživateli při koupání, sprchování, holení, mytí hlavy, prevenci opruzenin, ranní a večerní hygieně (mytí rukou, obličeje) apod.

 1. Dochází ke koupání nebo sprchování, namydlení, umytí hlavy, osušení ručníkem nebo osuškou. Uživateli jsou k dispozici pracovní pomůcky (sprchový vozík, madla, podložky). Uživatel má k dispozici své vlastní hygienické pomůcky (mýdlo, šampon, žínka, ručník...).
  Maximální četnost úkonu: dle potřeby
 2. Pomoc s osobní hygienou při výměně inkontinenční pomůcky – uživatel musí mít připravený obal na použité inkontinenční pomůcky (sáčky do koše), do úkonu se započítává také likvidace tohoto odpadu.
  Maximální četnost úkonu: dle potřeby
 3. Pracovník provádí prevenci a ošetření opruzenin a běžných kožních defektů.
  Maximální četnost úkonu: dle potřeby
 4. Pracovník provádí aplikaci běžných krémů a mastí na různé části těla.
  Maximální četnost úkonu: dle potřeby

 

Pomoc při základní péči o vlasy a nehty

Pomoc při mytí a sušení vlasů provádíme při koupání, případně může být provedeno i bez celkové hygieny těla. Stříhání vlasů je zajištěno objednáním u kadeřníka.

Pomoc se základní péči o nehty – provádíme jen běžné ostříhání nehtů na rukou. Uživatel musí mít vlastní pomůcky k úpravě nehtů (nůžky).

Do tohoto úkonu nespadá náročné zkracování nehtů – zastřihávání bolestivých, zarudlých míst, odstraňování kůžičky apod. Rovněž v případě, kdy může dojít k infekci z důvodu špatného stavu nehtů nebo nehtových lůžek nebo zdravotních diagnóz (diabetes). V tomto případě je uživateli vždy zprostředkována odborná manikúra nebo pedikúra, případně doporučení k návštěvě u odborného lékaře.

Maximální četnost úkonu: dle potřeby

 

Pomoc při použití WC

Pracovník poskytuje pomoc při svlékání a oblékání oděvu a pomoc při přesunu a usazení uživatele na WC židli nebo WC mísu, očistě po použití WC. Následný úklid a dezinfekce WC. Rovněž pomoc při užití a očistě nádoby na moč (mísa, bažant, sběrný sáček).

Maximální četnost úkonu: dle potřeby

 

Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

Poskytovatel zajišťuje denně stravu v rozsahu 3 hlavních jídel (snídaně, oběd, večeře) a 2 svačin. Strava je poskytována na pokoji uživatele. Dle individuálního požadavku uživatele je možné odhlásit jednotlivé jídlo (např. snídani, večeři) a zakoupit si stravu ze svých zdrojů. K uschování stravy je na každém pokoji k dispozici lednice.

Maximální četnost úkonu: 7x týdně (1x denně – snídaně, oběd, večeře, 2x denně – svačina)

 

Pomoc při přípravě stravy

Pomoc pracovníka při přípravě jídla a pití – příprava jídla na talíř nebo pití určené ke spotřebě ihned. Úkon zahrnuje chystání, mixování, krájení, ohřívání nebo chlazení stravy, přípravu nápojů, donesení stravy na pokoj.

Maximální četnost úkonu: 5x denně (snídaně, oběd, večeře, 2x svačina), tekutiny dle potřeby

 

Ubytování

Platba za ubytování zahrnuje – ubytování, náklady na energie, vytápění, spotřebu vody, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení uživatele včetně žehlení.

 1. Osobní prádlo uživatele je uloženo v ochranném hygienickém obalu a odvezeno do prádelny poskytovatele. Po vyprání a vyžehlení je dopraveno zpět uživateli.
  Maximální četnost úkonu: dle potřeby
 2. Ložní prádlo je měněno minimálně 1x týdně nebo dle potřeby uživatele.
  Maximální četnost úkonu: dle potřeby

 

Úklid

Základní úklid se provádí denně od pondělí do pátku. Nad rámec základního úklidu patří úklid v soukromém prostoru uživatele, převlečení lůžka na žádost uživatele, pomoc při složení a uložení čistého prádla uživatele atd.

Maximální četnost úkonu: dle potřeby

 

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 1. Doprovázení uživatelů na zájmové a volnočasové aktivity, na orgány veřejné moci, instituce poskytující veřejné služby a jiné navazující služby a doprovod zpět
  • doprovod je poskytován uživatelům podle jejich potřeby a na základě předchozí domluvy. Jedná se zejména o doprovod k lékaři (v místě sídla poskytovatele), doprovod na orgány veřejné moci a další instituce (v místě sídla poskytovatele).
  • rovněž je poskytován doprovod v rámci zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a to zejména doprovod do obchodu, na procházku, mši a jiné zájmové a volnočasové aktivity.
   Maximální četnost úkonu: dle potřeby
 2. Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou, pomoc a podpora při dalších činnostech podporujících sociální začleňování osob
  • zprostředkování kontaktu s rodinou nebo přáteli, předávání informací rodině o uživatelových potřebách a přáních (vše se souhlasem uživatele)
  • pomoc při navazování vzájemného kontaktu s ostatními uživateli zařízení
   Maximální četnost úkonu: dle potřeby

 

Sociálně terapeutické činnosti

 • podpora uživatelů při rozvíjení společenských aktivit – společné zpívání, společenské hry, čtení knih
 • podpora při orientaci v novém prostředí
 • aktivizace a motivace uživatele k soběstačnosti
Maximální četnost úkonu: bez omezení

 

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí

 1. Pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů
  Tento úkon je účtován uživatelům, kteří mají potíže s komunikačními schopnostmi, špatně vyslovují, nemohou se vyjádřit apod.).
  • pomoc při komunikaci při jednání s pracovníky institucí, pracovníkem pošty, lékaři aj.
  • podpora a motivace uživatele ke komunikaci, komunikace zaměřená na zlepšení a rozvoj komunikačních schopností uživatele, využití alternativní formy komunikace.
 2. Pomoc při vyřizování běžných záležitostí
  • Pomoc uživatelům při vyplňování různých dokumentů, formulářů, pomoc při vyřizování běžných záležitostí (nakupování potravin, léků, hygienických pomůcek aj.)
  • Nákupy – do úkonu se započítává veškerá doba související se sepsáním, nakoupením, donáškou, uložením a vyúčtováním nákupu uživateli. Nákupy se provádějí na základě předem sepsané objednávky 1 den předem (max. 5 kg nákupu). Nákupy se provádějí pouze na území města Frýdku-Místku, není možné nakupovat podle nabídky letáků se slevami.
Maximální četnost úkonu: dle potřeby

 

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

 1. Nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností
  • nácvik chůze, podpora rovnováhy a pohyblivosti, nácvik motorických dovedností, podpora hrubé a jemné motoriky
  • podpora v sebeobslužných činnostech – úkony osobní hygieny, užívání kompenzačních pomůcek atd.
   Maximální četnost úkonu: dle potřeby
 2. Podpora při zajištění chodu domácnosti – podpora a pomoc při udržení nebo obnovení schopnosti samostatné péče o domácnost (např. udržení pořádku ve svém osobním prostoru, podpora při nakupování aj.)
  Maximální četnost úkonu: dle potřeby

 

Úhrada za poskytované úkony

 • Všechny výše uvedené úkony jsou poskytovány za úhradu. Výše úhrady je stanovena v Sazebníku úhrad sociálních služeb (dále jen Sazebník úhrad).
 • Všechny výše uvedené úkony jsou zaznamenány do Záznamového archu odlehčovací služby
 • Se změnou v Sazebníku úhrad je uživatel seznámen minimálně tři dny před datem účinnosti nového Sazebníku úhrad
 • Základní sociální poradenství, přispívající k řešení nepříznivé sociální situace, poskytované pracovníky služby je bezplatné.

 

Čas k zajištění úkonu

 • Do tohoto času se započítává doba potřebná k přípravě a provedení samotného úkonu (např. připravení oblečení, pomůcek, omytí a úklid použitých pomůcek, vlastní provedení úkonu, čas strávený pochůzkami u lékaře, na úřadech aj.)
 • Součet všech provedených úkonů nesmí přesáhnout skutečnou dobu strávenou u uživatele.
 • Pracovníci jsou povinni zaznamenávat skutečný čas, který k úkonu potřebovali.

 

Zaznamenávání úkonů

 • Pracovníci jsou povinni zaznamenat jen provedení výše uvedených úkonů.
 • Pracovníci jsou povinni provedené úkony zaznamenat do Záznamového archu, který má každý uživatel u sebe. Uživatel má právo úkony v Záznamovém archu kontrolovat. Záznamový arch je podkladem pro měsíční vyúčtování odlehčovací služby (viz příloha č. 1).

 

Příprava léků, dohled nad užitím léků, zdravotní péče

 • Přípravu (chystání) léků si uživatel zajišťuje sám, případně s pomocí rodinných příslušníků.
 • Pracovníci poskytovatele mohou provádět dohled nad užitím léků (připomenutí uživateli, že si má lék vzít, případně dohlédnout, zda si lék skutečně vzal).
 • Uživatelům, kteří nejsou schopni samostatně léky užít, podávají léky pracovníci terénní zdravotní služby.
 • Jiné zdravotní úkony (např. aplikace inzulínu, rehabilitace) zajišťují rovněž pracovníci terénní zdravotní služby.

 

Výsledná kritéria:

 • všichni pracovníci Odlehčovací služby byli seznámeni a porozuměli metodickému postupu.
 • za seznámení s metodickým postupem zodpovídá vedoucí Odlehčovací služby

 

 

Zpracoval: Bc. Jana Pavelcová – sociální pracovník
Připomínkoval: pracovníci odlehčovací služby
Schválil: Ing. Jaroslav Chlebek – ředitel organizace
Ve Frýdku-Místku dne:  31. 8. 2016

 

Sazebník úhrad: [ PDF ]
Žádost o poskytnutí sociální služby: [ PDF ]
Informace o zpracovávání osobních údajů: [ PDF ]
Souhlas se zpracováváním osobních údajů kontaktní osoby: [ PDF ]
Doporučený seznam osobních věcí při nástupu na odlehčovací službu:  [ PDF ]

 

Odlehčovací služba je součástí Penzionu pro seniory Frýdek-Místek, příspěvková organizace se sídlem Lískovecká 86, 738 01 Frýdek-Místek, kterou zřizuje Statutární město Frýdek-Místek. Odlehčovací služba poskytuje pobytové služby sociální péče uživatelům, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí.

 

Poslání

Prostřednictvím odlehčovací služby poskytujeme podporu a pomoc osobám, které žijí ve svém přirozeném prostředí a jsou závislé na pomoci jiné osoby. Pečujícím osobám tak chceme poskytnout prostor pro jejich nezbytný odpočinek. Uživatelům vytváříme důstojné, bezpečné a vlídné prostředí a zajišťujeme důslednou ochranu jejich práv. Poskytování podpory a pomoci vychází z individuálně určených potřeb uživatelů, podporujeme přirozené vztahy s rodinou a přáteli.

 

Základní činnosti

Odlehčovací služba Penzionu pro seniory Frýdek-Místek, příspěvková organizace poskytuje následující základní činnosti:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
 • poskytnutí ubytování,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • sociálně terapeutické činnosti,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí,
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
 • poskytnutí základního sociálního poradenství

 

Cílová skupina

Sociální služba je určena seniorům a osobám z Frýdku-Místku a obcí okresu Frýdek-Místek od 50 let věku, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního a tělesného postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném prostředí.

Službu neposkytujeme z těchto důvodů:

 • Neposkytujeme sociální službu, o kterou zájemce žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb (např. osobní asistence…).
 • Nemáme dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou zájemce žádá.
 • Pokud zdravotní stav zájemce vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení.
 • Pokud zájemce není schopen pobytu v odlehčovací službě z důvodu akutní infekční nemoci.
 • Pokud by chování zájemce z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití (osoby vyžadující specifickou péči v zařízení jiného typu, kterou bychom nemohli odborně a kvalitně zajistit).
 • Pokud zájemce, který žádá o poskytnutí sociální služby, byl uživatelem odlehčovací služby a v době kratší než 6 měsíců mu byla vypovězena smlouva z důvodu porušování povinností vyplývající ze smlouvy.

 

Cíle odlehčovací služby

 • Umožnit pečující osobě nezbytný odpočinek.
 • Vytvářet uživatelům důstojné, bezpečné a klidné prostředí.
 • Podporovat uživatele v zachování maximální míry samostatnosti v péči o svou osobu (např. v oblasti hygieny, stravování, oblékání, pohybu) v návaznosti na jejich individuálně určené potřeby.
 • Podporovat uživatele v samostatném rozhodování a uplatňování vlastní vůle.
 • Aktivně podporovat uživatele v kontaktu s přirozeným prostředím (vycházky, nákupy, společenské akce apod.).
 • Podporovat uživatele v udržování kontaktů s rodinnými příslušníky, přáteli, známými.

 

Zásady služby

 • Ochrana lidských práv a základních svobod uživatelů – hájíme oprávněné zájmy všech uživatelů v rámci naplňování jejich potřeb a respektujeme jejich svobodnou vůli.
 • Zachování důstojnosti a soukromí uživatelů – chráníme intimitu a soukromí uživatele.
 • Rovný přístup k uživatelům – respektujeme názory uživatelů, uživatel je rovnocenným partnerem.
 • Individuální přístup dle potřeb každého uživatele – respektujeme vlastní vůli uživatele, reagujeme na jeho specifické potřeby a přání, provázíme uživatele v jeho konkrétní životní situaci.
 • Podpora uživatelů v sociálním začleňování – využívání běžných služeb veřejnosti, spolupráce se studenty, dobrovolníky, zajišťujeme canisterapii, muzikoterapii.
 • Spolupráce s rodinami uživatelů – spoluúčast na akcích, neomezené návštěvy.
 • Zachování mlčenlivosti a diskrétnosti – osobní a citlivé údaje uživatelů neposkytujeme neoprávněným osobám.

 

Kapacita a rozsah poskytované sociální služby

Kapacita služby je pro 4 uživatele 24 hodin denně v maximálním rozsahu 3 měsíců. Ve výjimečných případech může být tato doba prodloužena o 1 měsíc.

 

Dotace

Dotačně se podílí každoročně na registrované službě Moravskoslezský kraj (kapitola 13 305).

Základní informace o poskytování odlehčovací služby Vám poskytne sociální pracovnice na telefonním čísle 558 417 309 nebo na mobilním čísle 731 659 187, případně e-mailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., anebo osobně v sídle Penzionu pro seniory Frýdek-Místek na adrese Lískovecká 86, 738 01 Frýdek-Místek – po předchozím telefonickém dojednání termínu schůzky.

 

a) Podání žádosti o poskytnutí sociální služby

Před uzavřením smlouvy o poskytnutí sociální služby dochází k jednání o přijetí se zájemcem a podání písemné žádosti (viz Dokumenty ke stažení).

Jednání se zájemcem může probíhat:

 • v místě aktuálního pobytu zájemce,
 • v kanceláři sociálního pracovníka Penzionu pro seniory Frýdek-Místek, ul. Lískovecká 86,
 • nebo na jiném předem dohodnutém místě.

Jednání se zájemcem probíhá vždy za účasti osoby (zájemce), která má o službu zájem. V případě omezení svéprávnosti zastupuje zájemce soudem ustanovený opatrovník, vždy však za přítomnosti samotného zájemce o službu.

Zájemce je seznamován o možnostech a podmínkách poskytování sociální služby. Na základě potřeb a přání zájemce jsou definovány jeho osobní cíle a vymezen Rozsah a způsob poskytování sociální služby, který je nedílnou součástí smlouvy o poskytnutí sociální služby.

V případě naplněné kapacity sociální služby je žádost zařazena do databáze (pořadníku) žadatelů. Zařazení do pořadníku žadatelů a následné uzavření smlouvy doporučí sociálně zdravotní komise ve složení: ředitel organizace, sociální pracovnice, vedoucí úseku péče o klienty, vrchní sestra. O zařazení do pořadníku žadatelů je zájemce písemně informován.

Důvody pro odmítnutí uzavření smlouvy:

 • Poskytovatel neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb (cílová skupina).
 • Nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá.
 • Zdravotní stav osoby (zájemce) vylučuje poskytnutí sociální služby v domově pro seniory (zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení, nebo z důvodu akutní infekční nemoci, nebo chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití).
 • Osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl Poskytovatel v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytování sociálních služeb a to z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

Zájemce bude vždy informován o vyhovění či nevyhovění žádosti. V případě odmítnutí žádosti, sociální pracovnice sdělí tuto informaci písemně s uvedením důvodu odmítnutí a poskytne informace o alternativním řešení v jiných sociálních službách.

 

b) Smlouva o poskytnutí sociální služby

Pokud dojde ke shodě mezi žadatelem a poskytovatelem sociální služby, tzn., že Penzion pro seniory Frýdek-Místek je schopen napomoci při naplňování potřeb zájemce a zájemce akceptuje podmínky poskytování těchto služeb, dochází k uzavření smlouvy o poskytování sociální služby.

Uzavřením smlouvy se upravují vztahy mezi žadatelem a Penzionem pro seniory Frýdek-Místek, tj. stanovují se bližší podmínky poskytování sociální služby.

Smlouva obsahuje: označení smluvních stran, ujednání o druhu sociální služby, rozsah a způsob poskytování služby, místo a čas poskytování služby, výši a způsob úhrady, ujednání o dodržování vnitřních pravidel, podmínky ukončení sociální služby, výpovědní důvody a výpovědní lhůty, doba platnosti smlouvy, závěrečná ustanovení.

Sociální pracovnice podrobně seznámí zájemce s obsahem smlouvy, adekvátním způsobem zájemce s omezením svéprávnosti či zájemce s poruchou zraku nebo sluchu.

Před uzavřením smlouvy žadatel předloží: nový posudek lékaře (pokud je původní staršího data), případně další dokumenty (rozhodnutí soudu o změně svéprávnosti, ustanovení opatrovníka apod.).

 

c) Informace o úhradách

Úhrada za poskytované služby je stanovena sazebníkem úhrad (viz. Formuláře ke stažení). Úhrada za odlehčovací služby je hrazena zálohově v den nástupu do pokladny poskytovatele. Ve výjimečných případech může být po dohodě s Poskytovatelem zaplacena úhrada na účet poskytovatele.

Při předem oznámené nepřítomnosti má uživatel nárok na vrácení příslušné části úhrady. Vratky za neodebranou stravu, ubytování a úkony péče, jsou součástí měsíčního vyúčtování, při ukončení pobytu jsou vyúčtovány a proplaceny v den ukončení pobytu nebo nejpozději do 15. dne od ukončení pobytu. Vratky jsou vyplaceny v hotovosti nebo na účet uživatele.

 

d) Pracovní postupy

pro jednotlivé úkony odlehčovací služby