Pečovatelská služba je součástí Penzionu pro seniory Frýdek-Místek, příspěvková organizace se sídlem Lískovecká 86, 738 01 Frýdek-Místek, kterou zřizuje Statutární město Frýdek-Místek. Pečovatelská služba poskytuje terénní služby v domácnostech uživatelů, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

 

Poslání

Poskytováním pečovatelských služeb pomáháme uživatelům v uspokojování potřeb, které si nejsou schopni zajistit sami nebo za pomoci svých rodinných příslušníků. Rozsah a způsob podpory vychází z individuálních potřeb, zájmů a cílů uživatelů. Podporujeme aktivní působení na uživatele, aby mohli co nejdéle setrvat ve svém přirozeném prostředí a žít důstojným způsobem života. Usilujeme o to, aby služba byla vykonávána odborně, bezpečně a byla zajištěna ochrana práv uživatelů.

 

Základní činnosti

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • poskytnutí základního sociálního poradenství.

 

Cílová skupina

Sociální služba je určena osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, zdravotního či tělesného postižení nebo chronického onemocnění:

 • senioři
 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby s chronickým onemocněním.

Službu neposkytujeme z těchto důvodů:

 • neposkytujeme službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb,
 • zařízení nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby,
 • osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděla pečovatelská služba Penzionu pro seniory Frýdek-Místek, p. o. v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytování sociálních služeb a to z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy,
 • agresivním osobám a osobám pod vlivem alkoholu

 

Cíle pečovatelské služby

 • podporujeme uživatele v zachování maximální míry samostatnosti v péči o svou osobu (v oblasti hygieny, stravování, oblékání, pohybu) tak, aby mohli co nejdéle setrvat ve svém přirozeném prostředí,
 • sociální službu přizpůsobujeme individuálním potřebám Uživatelů,
 • podporujeme uživatele v udržování sociálních vztahů a řešení sociálních a zdravotních problémů (s rodinnými příslušníky, přáteli, opatrovníky),
 • podporujeme uživatele ve využívání vnějších zdrojů (kluby, úřady, divadla, společenské akce apod.),
 • podporujeme uživatele v samostatném rozhodování a uplatňování vlastní vůle při výběru a poskytování jednotlivých úkonů pečovatelské služby,
 • motivujeme uživatele k takovým činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvání nebo prohlubování nepříznivé sociální situace.

 

Zásady pečovatelské služby

 • ochrana lidských práv a důstojnosti uživatelů,
 • spolupráce s rodinami uživatelů,
 • respektování vlastní volby uživatelů,
 • rovný přístup k uživatelům,
 • individuální přístup dle potřeb každého uživatele,
 • využívání běžných služeb veřejnosti,
 • odbornost a týmová spolupráce,
 • podpora dalšího vzdělávání pracovníků.

 

Kapacita a rozsah poskytované sociální služby

Okamžitá kapacita služby jsou 3 uživatelé. Služba je poskytována denně: 7.00 – 19.00 hodin

 

Věková struktura

 • dospělí (27 – 64 let)
 • mladší senioři (65 – 80 let)
 • starší senioři (nad 80 let)

 

Dotace

Dotačně se podílí každoročně na registrované službě Moravskoslezský kraj (kapitola 13 305).