Odlehčovací služba je součástí Penzionu pro seniory Frýdek-Místek, příspěvková organizace se sídlem Lískovecká 86, 738 01 Frýdek-Místek, kterou zřizuje Statutární město Frýdek-Místek. Odlehčovací služba poskytuje pobytové služby sociální péče uživatelům, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí.

 

Poslání

Prostřednictvím odlehčovací služby poskytujeme podporu a pomoc osobám, které žijí ve svém přirozeném prostředí a jsou závislé na pomoci jiné osoby. Pečujícím osobám tak chceme poskytnout prostor pro jejich nezbytný odpočinek. Uživatelům vytváříme důstojné, bezpečné a vlídné prostředí a zajišťujeme důslednou ochranu jejich práv. Poskytování podpory a pomoci vychází z individuálně určených potřeb uživatelů, podporujeme přirozené vztahy s rodinou a přáteli.

 

Základní činnosti

Odlehčovací služba Penzionu pro seniory Frýdek-Místek, příspěvková organizace poskytuje následující základní činnosti:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
 • poskytnutí ubytování,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • sociálně terapeutické činnosti,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí,
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
 • poskytnutí základního sociálního poradenství

 

Cílová skupina

Sociální služba je určena seniorům a osobám z Frýdku-Místku a obcí okresu Frýdek-Místek od 50 let věku, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního a tělesného postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném prostředí.

Službu neposkytujeme z těchto důvodů:

 • Neposkytujeme sociální službu, o kterou zájemce žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb (např. osobní asistence…).
 • Nemáme dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou zájemce žádá.
 • Pokud zdravotní stav zájemce vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení.
 • Pokud zájemce není schopen pobytu v odlehčovací službě z důvodu akutní infekční nemoci.
 • Pokud by chování zájemce z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití (osoby vyžadující specifickou péči v zařízení jiného typu, kterou bychom nemohli odborně a kvalitně zajistit).
 • Pokud zájemce, který žádá o poskytnutí sociální služby, byl uživatelem odlehčovací služby a v době kratší než 6 měsíců mu byla vypovězena smlouva z důvodu porušování povinností vyplývající ze smlouvy.

 

Cíle odlehčovací služby

 • Umožnit pečující osobě nezbytný odpočinek.
 • Vytvářet uživatelům důstojné, bezpečné a klidné prostředí.
 • Podporovat uživatele v zachování maximální míry samostatnosti v péči o svou osobu (např. v oblasti hygieny, stravování, oblékání, pohybu) v návaznosti na jejich individuálně určené potřeby.
 • Podporovat uživatele v samostatném rozhodování a uplatňování vlastní vůle.
 • Aktivně podporovat uživatele v kontaktu s přirozeným prostředím (vycházky, nákupy, společenské akce apod.).
 • Podporovat uživatele v udržování kontaktů s rodinnými příslušníky, přáteli, známými.

 

Zásady služby

 • Ochrana lidských práv a základních svobod uživatelů – hájíme oprávněné zájmy všech uživatelů v rámci naplňování jejich potřeb a respektujeme jejich svobodnou vůli.
 • Zachování důstojnosti a soukromí uživatelů – chráníme intimitu a soukromí uživatele.
 • Rovný přístup k uživatelům – respektujeme názory uživatelů, uživatel je rovnocenným partnerem.
 • Individuální přístup dle potřeb každého uživatele – respektujeme vlastní vůli uživatele, reagujeme na jeho specifické potřeby a přání, provázíme uživatele v jeho konkrétní životní situaci.
 • Podpora uživatelů v sociálním začleňování – využívání běžných služeb veřejnosti, spolupráce se studenty, dobrovolníky, zajišťujeme canisterapii, muzikoterapii.
 • Spolupráce s rodinami uživatelů – spoluúčast na akcích, neomezené návštěvy.
 • Zachování mlčenlivosti a diskrétnosti – osobní a citlivé údaje uživatelů neposkytujeme neoprávněným osobám.

 

Kapacita a rozsah poskytované sociální služby

Kapacita služby je pro 4 uživatele 24 hodin denně v maximálním rozsahu 3 měsíců. Ve výjimečných případech může být tato doba prodloužena o 1 měsíc.

 

Dotace

Dotačně se podílí každoročně na registrované službě Moravskoslezský kraj (kapitola 13 305).