Pravidla pro návštěvy v zařízeních sociální péče

Dle bodu I/3 Ministerstvo zdravotnictví omezuje:

u všech poskytovatelů sociálních služeb v zařízeních domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem a všem odlehčovacím sociálním službám v pobytové formě (podle § 44, 49 a 50 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) návštěvy uživatelů tak, že návštěvu lze připustit pouze za podmínky, že osoba navštěvující uživatele se podrobí před zahájením návštěvy POC testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2, a to s negativním výsledkem; tento požadavek se nevztahuje na osoby, které

 1. absolvovaly nejdéle 48 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARSCoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad,
 2. byly očkovány proti onemocnění COVID-19 a doloží, že
  1. od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,
  2. od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo
  3. od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, 7 a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19, nebo
 3. prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní;

osoba navštěvující uživatele, která splní některou z uvedených podmínek, může vykonat návštěvu za podmínky, že po dobu návštěvy používá ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95) [s výjimkou dětí do dvou let věku, které nemusí mít ochranný prostředek dýchacích cest, a s výjimkou dětí od dvou do patnácti let věku, pokud mají jiný ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének], a při dodržení dalších režimových opatření poskytovatele; v případě návštěv uživatelů v terminálním stadiu nevyléčitelného onemocnění lze návštěvu připustit za podmínky, že osoba navštěvující uživatele dodržuje režimová opatření poskytovatele.

 

INFORMACE O MOŽNOSTI NÁVŠTĚVY

Podmínky průběhu návštěv:

 • Osoba, která chce navštívit uživatele, se musí telefonicky objednat na termín s časovým vymezením, který určuje pracovník. S dotyčnou osobou se dojedná datum a čas návštěvy. Na návštěvu mohou přijít maximálně 2 osoby k jednomu uživateli v daný čas.
 • Před zahájením návštěvy si návštěvník musí dezinfikovat ruce a po celou dobu návštěvy musí používat respirátor FF2 (nebo KN95 bez výdechového ventilu).
 • Pokud návštěvník nebyl testován a výše uvedené doklady nemá, je možno ho otestovat POC testy v našem zařízení. V tomto případě provádí testování zdravotní sestra konající službu. Tato sestra zároveň předkládá návštěvníkovi prohlášení, které je povinen vyplnit, a toto prohlášení zakládá do příslušné dokumentace. Prostor, kde se provádí test, se po odchodu návštěvníka důkladně dezinfikuje.
 • Pokud je test pozitivní, informuje návštěvníka o zamítnutí návštěvy, vypíše prohlášení s výsledkem testu a poučí návštěvu o nutnosti informovat svého příslušného praktického lékaře
 • Stále je možný průběh návštěvy za zavřenými prosklenými dveřmi (bez testování POC) při dodržení stanovených bezkontaktních dezinfekčních opatření (respirátor FF2, použití mobilního telefonu, darované věci se vkládají do boxu). Po ukončení návštěvy se celý prostor dezinfikuje včetně podlahy.