Prohlášení o přístupnosti

Penzion pro seniory Frýdek-Místek, příspěvková organizace zveřejňuje podle § 8, Zákona č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru (dále jen "zákon"), toto prohlášení o přístupnosti.

Penzion pro seniory Frýdek-Místek, příspěvková organizace je povinným subjektem podle § 3, zákona a zajišťuje přístupnost svých internetových stránek.

Penzion pro seniory Frýdek-Místek, příspěvková organizace se zavazuje ke zpřístupnění svých internetových stránek v souladu se Směrnicí EU č. 2016/2102 ze dne 26. října 2016, o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru a Zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru.

Rozsah internetových stránek

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na internetovou stránku www.penzion-fm.cz.

Soulad s mezinárodními normami

Podle Rozhodnutí komise (EU) 2018/2048 ze dne 20. prosince 2018 o harmonizované normě pro webové stránky a mobilní aplikace jsou tyto internetové stránky vytvářeny s ohledem na následující normy:

 • Evropská harmonizovaná norma EN 301 549 V2.1.2 (2018-08) Požadavky na přístupnost výrobků a služeb v oblasti IKT
 • Mezinárodní standard ISO 40500 Web content accessibility guidelines (WCAG)

Dále jsou tyto internetové stránky v souladu s pravidly pro přístupnost, jak je stanoví Vyhláška č. 64/2008 Sb., o přístupnosti.

Stav souladu s požadavky na přístupnost

Tyto webové stránky jsou v souladu s požadavky na přístupnost stanovenými příslušnou směrnicí, zákonem a příslušnými mezinárodními normami, kromě níže uvedeného obsahu.

 • U některého mediálního obsahu, zejména u specifických prezentací vědeckých výzkumů jež jsou primárně vizuální, není možno detailně popsat v textové alternativě plně jejich obsah. Je však vždy uveden orientační popis, aby měl uživatel představu o vizuálně prezentovaných informacích.
 • Na některých stránkách jsou odkazy na další soubory, jako jsou prezentace či dokumenty, které jsou přístupné, ale jsou ve vlastním formátu, k jehož otevření jsou potřeba další programy.

Alternativní postupy pro získání informací

Pokud se na internetových stránkách nachází informace, jež není či nemůže být přístupná, poskytuje Penzion pro seniory Frýdek-Místek, příspěvková organizace v souladu s § 4, odst. 7, zákona, náhradní způsob získání informací.

Je možné kontaktovat správce obsahu dané internetové stránky a to kontaktováním osoby, jež je na konkrétní stránce, nebo může kontaktovat administrátory, kteří mu sdělí, kdo je správcem obsahu. Správce obsahu se bude snažit příslušnou informaci uživateli předat v pro něj vhodné formě, bude-li to možné.

Postup při podání podnětu

Podle § 9, zákona, může každý učinit vůči povinnému subjektu podnět požadující nápravu, jestliže má důvodné podezření, že internetová stránka nebo mobilní aplikace spravovaná povinným subjektem nesplňuje požadavky podle § 4 až 6 nebo že je důvod podle § 8 odst. 1 písm. b) nebo § 8 odst. 3 písm. c) neopodstatněný. Ustanovení zákona upravujícího právo petiční upravující podání a vyřízení petice se použije obdobně na podání a vyřízení podnětu.

Podnět může každý učinit vůči Penzionu pro seniory Frýdek-Místek, příspěvkové organizaci a to prostřednictvím kontaktů nebo se může obrátit na administrátory internetových stránek níže.

Podle § 10, písm. a) a § 11, zákona, Ministerstvo vnitra kontroluje, zda povinný subjekt dodržuje povinnosti přístupnosti. Každý se může obrátit tedy i na Ministerstvo vnitra. Gestorem za tuto oblast je Odbor eGovernmentu Ministerstva vnitra.

Kontakty na administrátory

Tyto internetové stránky spravuje Penzion pro seniory Frýdek-Místek, příspěvková organizace. Pro kontaktování administrátora je možné využít e-mailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Prohlášení o přístupnosti bylo vypracováno dne 20. 9. 2020.

 

Pravidla pro návštěvy v zařízeních sociální péče

Dle bodu I/3 Ministerstvo zdravotnictví omezuje:

u všech poskytovatelů sociálních služeb v zařízeních domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem a všem odlehčovacím sociálním službám v pobytové formě (podle § 44, 49 a 50 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) návštěvy uživatelů tak, že návštěvu lze připustit pouze za podmínky, že osoba navštěvující uživatele se podrobí před zahájením návštěvy POC testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2, a to s negativním výsledkem; tento požadavek se nevztahuje na osoby, které

 1. absolvovaly nejdéle 48 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARSCoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad,
 2. byly očkovány proti onemocnění COVID-19 a doloží, že
  1. od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,
  2. od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo
  3. od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, 7 a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19, nebo
 3. prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní;

osoba navštěvující uživatele, která splní některou z uvedených podmínek, může vykonat návštěvu za podmínky, že po dobu návštěvy používá ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95) [s výjimkou dětí do dvou let věku, které nemusí mít ochranný prostředek dýchacích cest, a s výjimkou dětí od dvou do patnácti let věku, pokud mají jiný ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének], a při dodržení dalších režimových opatření poskytovatele; v případě návštěv uživatelů v terminálním stadiu nevyléčitelného onemocnění lze návštěvu připustit za podmínky, že osoba navštěvující uživatele dodržuje režimová opatření poskytovatele.

 

INFORMACE O MOŽNOSTI NÁVŠTĚVY

Podmínky průběhu návštěv:

 • Osoba, která chce navštívit uživatele, se musí telefonicky objednat na termín s časovým vymezením, který určuje pracovník. S dotyčnou osobou se dojedná datum a čas návštěvy. Na návštěvu mohou přijít maximálně 2 osoby k jednomu uživateli v daný čas.
 • Před zahájením návštěvy si návštěvník musí dezinfikovat ruce a po celou dobu návštěvy musí používat respirátor FF2 (nebo KN95 bez výdechového ventilu).
 • Pokud návštěvník nebyl testován a výše uvedené doklady nemá, je možno ho otestovat POC testy v našem zařízení. V tomto případě provádí testování zdravotní sestra konající službu. Tato sestra zároveň předkládá návštěvníkovi prohlášení, které je povinen vyplnit, a toto prohlášení zakládá do příslušné dokumentace. Prostor, kde se provádí test, se po odchodu návštěvníka důkladně dezinfikuje.
 • Pokud je test pozitivní, informuje návštěvníka o zamítnutí návštěvy, vypíše prohlášení s výsledkem testu a poučí návštěvu o nutnosti informovat svého příslušného praktického lékaře
 • Stále je možný průběh návštěvy za zavřenými prosklenými dveřmi (bez testování POC) při dodržení stanovených bezkontaktních dezinfekčních opatření (respirátor FF2, použití mobilního telefonu, darované věci se vkládají do boxu). Po ukončení návštěvy se celý prostor dezinfikuje včetně podlahy.

 

Pravidla života v Domově

Pravidla života v odlehčovací službě

GDPR

Informace k GDPR