Metodický postup č. 1/2016
Pracovní postupy pro jednotlivé úkony Odlehčovací služby

 

Místo realizace: Penzion pro seniory Frýdek-Místek, p. o., Pečovatelská služba
Závaznost: všichni pracovníci odlehčovací služby
Platnost: od 1. 9. 2016
Cíl metodického postupu: stanovení pracovních postupů při poskytování jednotlivých úkonů odlehčovací služby

 

Pomoc a podpora při podávání jídla pití

Úkon je zaveden v případě, že uživatel není schopen se sám najíst a napít. Je mu podána připravená strava a nápoje přímo do úst nebo poskytnuta asistence při konzumaci stravy. Sousta jsou přizpůsobena schopnosti polykání uživatele. Podává se dostatečné množství tekutin.

Maximální četnost úkonu: 3x denně (snídaně, oběd, večeře) + 2x denně svačina, tekutiny dle potřeby

 

Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek

Provádí se pomoc s oblékáním nebo svlékáním, včetně obutí (vyzutí), pomoc se složením a uložením oblečení a obuvi. Rovněž může být poskytnuta pomoc se speciální pomůckou (navlečení elastické punčochy, ortézy, protézy, protetické náhrady aj.).

Maximální četnost úkonu: dle potřeby

 

Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním a vnějším prostoru

Pracovník poskytuje oporu a pomoc při doprovodu uživatele z jedné místnosti do druhé (např. chodba, WC, sprcha), nebo doprovod uživatele v rámci budovy, na terasu a zahradu.

Maximální četnost úkonu: dle potřeby

 

Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

Pomoc při přesunu na lůžku, z lůžka na vozík, WC křeslo, židli a naopak. Přesuny uživatele v rámci lůžka (polohování uživatele).

Maximální četnost úkonu: dle potřeby

 

Pomoc při úkonech osobní hygieny

Pracovník pomáhá uživateli při koupání, sprchování, holení, mytí hlavy, prevenci opruzenin, ranní a večerní hygieně (mytí rukou, obličeje) apod.

 1. Dochází ke koupání nebo sprchování, namydlení, umytí hlavy, osušení ručníkem nebo osuškou. Uživateli jsou k dispozici pracovní pomůcky (sprchový vozík, madla, podložky). Uživatel má k dispozici své vlastní hygienické pomůcky (mýdlo, šampon, žínka, ručník...).
  Maximální četnost úkonu: dle potřeby
 2. Pomoc s osobní hygienou při výměně inkontinenční pomůcky – uživatel musí mít připravený obal na použité inkontinenční pomůcky (sáčky do koše), do úkonu se započítává také likvidace tohoto odpadu.
  Maximální četnost úkonu: dle potřeby
 3. Pracovník provádí prevenci a ošetření opruzenin a běžných kožních defektů.
  Maximální četnost úkonu: dle potřeby
 4. Pracovník provádí aplikaci běžných krémů a mastí na různé části těla.
  Maximální četnost úkonu: dle potřeby

 

Pomoc při základní péči o vlasy a nehty

Pomoc při mytí a sušení vlasů provádíme při koupání, případně může být provedeno i bez celkové hygieny těla. Stříhání vlasů je zajištěno objednáním u kadeřníka.

Pomoc se základní péči o nehty – provádíme jen běžné ostříhání nehtů na rukou. Uživatel musí mít vlastní pomůcky k úpravě nehtů (nůžky).

Do tohoto úkonu nespadá náročné zkracování nehtů – zastřihávání bolestivých, zarudlých míst, odstraňování kůžičky apod. Rovněž v případě, kdy může dojít k infekci z důvodu špatného stavu nehtů nebo nehtových lůžek nebo zdravotních diagnóz (diabetes). V tomto případě je uživateli vždy zprostředkována odborná manikúra nebo pedikúra, případně doporučení k návštěvě u odborného lékaře.

Maximální četnost úkonu: dle potřeby

 

Pomoc při použití WC

Pracovník poskytuje pomoc při svlékání a oblékání oděvu a pomoc při přesunu a usazení uživatele na WC židli nebo WC mísu, očistě po použití WC. Následný úklid a dezinfekce WC. Rovněž pomoc při užití a očistě nádoby na moč (mísa, bažant, sběrný sáček).

Maximální četnost úkonu: dle potřeby

 

Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

Poskytovatel zajišťuje denně stravu v rozsahu 3 hlavních jídel (snídaně, oběd, večeře) a 2 svačin. Strava je poskytována na pokoji uživatele. Dle individuálního požadavku uživatele je možné odhlásit jednotlivé jídlo (např. snídani, večeři) a zakoupit si stravu ze svých zdrojů. K uschování stravy je na každém pokoji k dispozici lednice.

Maximální četnost úkonu: 7x týdně (1x denně – snídaně, oběd, večeře, 2x denně – svačina)

 

Pomoc při přípravě stravy

Pomoc pracovníka při přípravě jídla a pití – příprava jídla na talíř nebo pití určené ke spotřebě ihned. Úkon zahrnuje chystání, mixování, krájení, ohřívání nebo chlazení stravy, přípravu nápojů, donesení stravy na pokoj.

Maximální četnost úkonu: 5x denně (snídaně, oběd, večeře, 2x svačina), tekutiny dle potřeby

 

Ubytování

Platba za ubytování zahrnuje – ubytování, náklady na energie, vytápění, spotřebu vody, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení uživatele včetně žehlení.

 1. Osobní prádlo uživatele je uloženo v ochranném hygienickém obalu a odvezeno do prádelny poskytovatele. Po vyprání a vyžehlení je dopraveno zpět uživateli.
  Maximální četnost úkonu: dle potřeby
 2. Ložní prádlo je měněno minimálně 1x týdně nebo dle potřeby uživatele.
  Maximální četnost úkonu: dle potřeby

 

Úklid

Základní úklid se provádí denně od pondělí do pátku. Nad rámec základního úklidu patří úklid v soukromém prostoru uživatele, převlečení lůžka na žádost uživatele, pomoc při složení a uložení čistého prádla uživatele atd.

Maximální četnost úkonu: dle potřeby

 

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 1. Doprovázení uživatelů na zájmové a volnočasové aktivity, na orgány veřejné moci, instituce poskytující veřejné služby a jiné navazující služby a doprovod zpět
  • doprovod je poskytován uživatelům podle jejich potřeby a na základě předchozí domluvy. Jedná se zejména o doprovod k lékaři (v místě sídla poskytovatele), doprovod na orgány veřejné moci a další instituce (v místě sídla poskytovatele).
  • rovněž je poskytován doprovod v rámci zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a to zejména doprovod do obchodu, na procházku, mši a jiné zájmové a volnočasové aktivity.
   Maximální četnost úkonu: dle potřeby
 2. Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou, pomoc a podpora při dalších činnostech podporujících sociální začleňování osob
  • zprostředkování kontaktu s rodinou nebo přáteli, předávání informací rodině o uživatelových potřebách a přáních (vše se souhlasem uživatele)
  • pomoc při navazování vzájemného kontaktu s ostatními uživateli zařízení
   Maximální četnost úkonu: dle potřeby

 

Sociálně terapeutické činnosti

 • podpora uživatelů při rozvíjení společenských aktivit – společné zpívání, společenské hry, čtení knih
 • podpora při orientaci v novém prostředí
 • aktivizace a motivace uživatele k soběstačnosti
Maximální četnost úkonu: bez omezení

 

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí

 1. Pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů
  Tento úkon je účtován uživatelům, kteří mají potíže s komunikačními schopnostmi, špatně vyslovují, nemohou se vyjádřit apod.).
  • pomoc při komunikaci při jednání s pracovníky institucí, pracovníkem pošty, lékaři aj.
  • podpora a motivace uživatele ke komunikaci, komunikace zaměřená na zlepšení a rozvoj komunikačních schopností uživatele, využití alternativní formy komunikace.
 2. Pomoc při vyřizování běžných záležitostí
  • Pomoc uživatelům při vyplňování různých dokumentů, formulářů, pomoc při vyřizování běžných záležitostí (nakupování potravin, léků, hygienických pomůcek aj.)
  • Nákupy – do úkonu se započítává veškerá doba související se sepsáním, nakoupením, donáškou, uložením a vyúčtováním nákupu uživateli. Nákupy se provádějí na základě předem sepsané objednávky 1 den předem (max. 5 kg nákupu). Nákupy se provádějí pouze na území města Frýdku-Místku, není možné nakupovat podle nabídky letáků se slevami.
Maximální četnost úkonu: dle potřeby

 

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

 1. Nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností
  • nácvik chůze, podpora rovnováhy a pohyblivosti, nácvik motorických dovedností, podpora hrubé a jemné motoriky
  • podpora v sebeobslužných činnostech – úkony osobní hygieny, užívání kompenzačních pomůcek atd.
   Maximální četnost úkonu: dle potřeby
 2. Podpora při zajištění chodu domácnosti – podpora a pomoc při udržení nebo obnovení schopnosti samostatné péče o domácnost (např. udržení pořádku ve svém osobním prostoru, podpora při nakupování aj.)
  Maximální četnost úkonu: dle potřeby

 

Úhrada za poskytované úkony

 • Všechny výše uvedené úkony jsou poskytovány za úhradu. Výše úhrady je stanovena v Sazebníku úhrad sociálních služeb (dále jen Sazebník úhrad).
 • Všechny výše uvedené úkony jsou zaznamenány do Záznamového archu odlehčovací služby
 • Se změnou v Sazebníku úhrad je uživatel seznámen minimálně tři dny před datem účinnosti nového Sazebníku úhrad
 • Základní sociální poradenství, přispívající k řešení nepříznivé sociální situace, poskytované pracovníky služby je bezplatné.

 

Čas k zajištění úkonu

 • Do tohoto času se započítává doba potřebná k přípravě a provedení samotného úkonu (např. připravení oblečení, pomůcek, omytí a úklid použitých pomůcek, vlastní provedení úkonu, čas strávený pochůzkami u lékaře, na úřadech aj.)
 • Součet všech provedených úkonů nesmí přesáhnout skutečnou dobu strávenou u uživatele.
 • Pracovníci jsou povinni zaznamenávat skutečný čas, který k úkonu potřebovali.

 

Zaznamenávání úkonů

 • Pracovníci jsou povinni zaznamenat jen provedení výše uvedených úkonů.
 • Pracovníci jsou povinni provedené úkony zaznamenat do Záznamového archu, který má každý uživatel u sebe. Uživatel má právo úkony v Záznamovém archu kontrolovat. Záznamový arch je podkladem pro měsíční vyúčtování odlehčovací služby (viz příloha č. 1).

 

Příprava léků, dohled nad užitím léků, zdravotní péče

 • Přípravu (chystání) léků si uživatel zajišťuje sám, případně s pomocí rodinných příslušníků.
 • Pracovníci poskytovatele mohou provádět dohled nad užitím léků (připomenutí uživateli, že si má lék vzít, případně dohlédnout, zda si lék skutečně vzal).
 • Uživatelům, kteří nejsou schopni samostatně léky užít, podávají léky pracovníci terénní zdravotní služby.
 • Jiné zdravotní úkony (např. aplikace inzulínu, rehabilitace) zajišťují rovněž pracovníci terénní zdravotní služby.

 

Výsledná kritéria:

 • všichni pracovníci Odlehčovací služby byli seznámeni a porozuměli metodickému postupu.
 • za seznámení s metodickým postupem zodpovídá vedoucí Odlehčovací služby

 

 

Zpracoval: Bc. Jana Pavelcová – sociální pracovník
Připomínkoval: pracovníci odlehčovací služby
Schválil: Ing. Jaroslav Chlebek – ředitel organizace
Ve Frýdku-Místku dne:  31. 8. 2016