Metodický postup č. 1/2016
Pracovní postupy při poskytování jednotlivých činností v Domově pro seniory

 

Místo realizace: Penzion pro seniory Frýdek-Místek, p. o., Domov pro seniory
Závaznost: všichni pracovníci Domova pro seniory
Platnost: od 12. 9. 2016
Cíl metodického postupu: stanovení pracovních postupů při poskytování jednotlivých činností v domově pro seniory

 

Poskytnutí ubytování

Platba za ubytování zahrnuje – ubytování, náklady na energie, vytápění, spotřebu vody, praní drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení uživatelevčetně žehlení.

 1. Osobní prádlo uživatele je uloženo vochranném hygienickém obalu aodvezeno do prádelny poskytovatele. Po vyprání a vyžehlení je dopraveno zpět uživateli.
 2. Ložní prádlo je měněno minimálně 1x týdně nebo dle potřeby uživatele

 

Úklid

Základní úklid se provádí denně od pondělí do pátku. Úklid je prováděn pracovníky externí úklidové firmy

 

Poskytnutí stravy

Poskytovatel zajišťuje denně stravu v rozsahu 3 hlavních jídel (snídaně, oběd, večeře) a 2 svačin. Strava je poskytována na pokoji uživatele, případně může uživatel využít místnosti pro návštěvy. Dle individuálního požadavku uživatele je možné odhlásit jednotlivé jídlo (např. snídani, večeři) a zakoupit si stravu ze svých zdrojů. K uschování stravy je na každém pokoji k dispozici lednice.

 

Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek

Provádí se pomoc s oblékáním nebo svlékáním, včetně obutí (vyzutí), pomoc se složením a uložením oblečení a obuvi. Rovněž může být poskytnuta pomoc se speciální pomůckou (navlečení elastické punčochy, ortézy, protézy, protetické náhrady aj.)

 

Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

Pracovníci poskytují pomoc při přesunu na lůžku, z lůžka na vozík, WC křeslo, židli a naopak

 

Pomoc při vstávání z lůžka, ulehání, změna poloh

Tato činnost se provádí v případě, kdy uživatel není schopen sám vstát zlůžka, posadit se na lůžku, ulehnout a měnit polohy na lůžku. Pracovníci poskytují pomoc při vstávání z lůžka, ulehání do lůžka, změnu poloh uživatele v rámci lůžka (polohování) – prevence vzniku dekubitů, mírnění bolesti, aktivizace uživatele apod..

 

Pomoc při podávání jídla a pití

Tato činnost se provádí v případě, kdy uživatel není schopen se sám najíst a napít. Je mu podána připravená strava a nápoje přímo do úst nebo poskytnuta asistence při konzumaci stravy. Sousta jsou přizpůsobena schopnosti polykání uživatele. Podává se dostatečné množství tekutin.

 

Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním a vnějším prostoru

Pracovník poskytuje oporu a pomoc při pohybu uživatele z jedné místnosti do druhé (např. chodba, WC, sprcha) nebo doprovod uživatele v rámci budovy, na terasu, zahradu apod.

 

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

Pracovník pomáhá uživateli při koupání, sprchování, holení, mytí hlavy, prevenci opruzenin, ranní a večerní hygieně (mytí rukou, obličeje) apod.

 1. Dochází ke koupání nebo sprchování, namydlení, umytí hlavy, osušení ručníkem nebo osuškou. Uživateli jsou k dispozicipracovní pomůcky (sprchový vozík, madla, podložky).Uživatel má kdispozici své vlastní hygienické pomůcky (mýdlo, šampon ínka, ručník...).
 2. Pomoc sosobní hygienou při výměně inkontinenční pomůcky.
 3. Pracovník provádí prevenci a ošetření opruzenina běžných kožních defektů.
 4. Pracovník provádí aplikaciběžných krémů a mastí na různé části těla.

 

Pomoc při základní péči o vlasy a nehty

Pomoc při mytí a sušení vlasů provádíme při koupání, případně může být provedeno i bez celkové hygieny těla. Stříhání vlasů je zajištěno objednáním ukadeřníka.

Pomoc se základní péči o nehty – provádíme jen běžné ostříhání nehtů na rukou. Uživatel musí mít vlastní pomůcky k úpravě nehtů (nůžky).

Do této činnosti nespadá náročné zkracování nehtů - zastřihávání bolestivých, zarudlých míst, odstraňování kůžičky apod. Rovněž v případě, kdy může dojít k infekci z důvodu špatného stavu nehtů nebo nehtových lůžek nebo zdravotních diagnóz (diabetes). V tomto případě je uživateli vždy zprostředkována odborná manikúra nebo pedikúra, případně doporučení k návštěvě u odborného lékaře.

 

Pomoc při použití WC

Pracovník poskytuje pomoc při svlékání a oblékání oděvu a pomoc při přesunu a usazení uživatele na WC židli nebo WC mísu, očistě po použití WC. Následný úklid a dezinfekce WC. Rovněž pomoc při užití a očistě nádoby na moč (mísa, bažant, sběrný sáček).

 

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 1. Podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů
  • Pracovníci poskytují podporu a pomoc na základě individuální potřeb uživatelů, dohodnutých v rámci individuálního plánování (např. doprovázení do obchodu, na procházku, k lékaři, na mši, do restaurace, na orgány veřejné moci a další instituce)
 2. Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou, pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob
  • zprostředkování kontaktu s rodinou nebo přáteli, předávání informací rodině o uživatelových potřebách a přáních (vše se souhlasem uživatele)
  • pomoc při navazování vzájemného kontaktu s ostatními uživateli zařízení

 

Sociálně terapeutické činnosti

 • podpora uživatelů při rozvíjení společenských aktivit – společné zpívání, společenské hry, čtení knih
 • podpora při orientaci v novém prostředí
 • aktivizace a motivace uživatele k soběstačnosti

 

Aktivizační činnosti

 1. Volnočasové a zájmové aktivity
  • Podpora a pomoc při zajištění a účasti na kulturně společenských akcích, výletech, poskytnutí informací o kulturních akcích, hudební, výtvarné a další aktivity v rámci domova
 2. Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím
  • Poskytnutí pomoci uživatelům v dovednosti vytvářet a udržovat sociální vztahy (s rodinnými příslušníky/opatrovníky, přáteli, dobrovolníky apod.).
 3. Nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností
  • nácvik chůze, podpora rovnováhy a pohyblivosti, nácvik motorických dovedností, podpora hrubé a jemné motoriky
  • podpora v sebeobslužných činnostech – úkony osobní hygieny, užívání kompenzačních pomůcek atd.

 

Pomoc při uplatňování práv, o právněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí

 1. Pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů
  Tyto činnosti jsou poskytovány uživatelům, kteří mají potíže skomunikačními schopnostmi, špatně vyslovují, nemohou se vyjádřit apod.
  • pomoc při komunikaci při jednání spracovníky institucí, pracovníkem pošty, lékaři aj.
  • podpora a motivace uživatele ke komunikaci,komunikace zaměřená na zlepšení a rozvoj komunikačních schopností uživatele, využití alternativní formy komunikace.

 

Úhrada za poskytování sociálních služeb

Úhrada za poskytování sociálních služeb je stanovena v Sazebníku úhrad dle ustanovení zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, § 49, v rozsahu činností stanovených vyhláškou 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
Uživatel si hradí:

 • Ubytování – ubytování ve dvoulůžkovém pokoji, úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení
 • Strava – poskytnutí stravy je zajištěno externím dodavatelem, jedná se o celodenní stravu (snídaně, oběd, večeře, 2 svačiny) odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování. Zajištěna je racionální, diabetická a žlučníková strava
 • Úhrada za péči – je stanovena měsíčně ve výši přiznaného příspěvku na péči
 • Finanční spoluúčast blízké osoby – je sjednána v Dohodě o spoluúčasti na úhradě nákladů dle § 71, odst. 3 zákona č. 108/2006 Sb. v platném znění
 • Fakultativní služby (služby nad rámec základních činností) – poplatek za kopírování
 • Přeplatky jsou řešeny ve smlouvě o poskytnutí sociální služby v Domově pro seniory

 

Zaznamenávání činností

 • Pracovníci zaznamenávají provedené činnosti v elektronické podobě prostřednictvím informačního systému Cygnus (IS Cygnus).
 • Pracovníci provádějí zápisy v záznamu o průběhu služby, který je součástí individuálního plánu uživatele.

 

Ošetřovatelská a zdravotní péče

 • Nezbytná ošetřovatelská a zdravotní péče je zajištěna vlastními pracovníky a všeobecnou sestrou. Zajištěny jsou návštěvy praktického lékaře přímo v domově pro seniory 1x za 14 dní, případně dle domluvy.
 • Přípravu, podávání léků a pravidelné ošetřovatelské úkony zajišťují v domově všeobecné sestry

 

Výsledná kritéria:

 • všichni pracovníci Domova pro seniory byli seznámeni a porozuměli metodickému postupu.
 • za seznámení s metodickým postupem zodpovídá vedoucí Domova pro seniory

 

Zpracoval: Bc. Jana Pavelcová – sociální pracovník
Připomínkoval: pracovníci Domova pro seniory
Schválil: Ing. Jaroslav Chlebek – ředitel organizace
Ve Frýdku-Místku dne:  12. 9. 2016
Sazebník úhrad za ubytování a stravu: [ PDF ]
Žádost o poskytnutí pobytové sociální služby: [ PDF ]
Informace o zpracovávání osobních údajů: [ PDF ]
Souhlas se zpracováváním osobních údajů kontaktní osoby: [ PDF ]
Doporučený seznam osobních věcí při nástupu do domova pro seniory: [ PDF ]

Domov pro seniory je součástí organizace Penzion pro seniory Frýdek-Místek, příspěvková organizace se sídlem Lískovecká 86, 738 01 Frýdek-Místek, kterou zřizuje Statutární město Frýdek-Místek. Domov pro seniory poskytuje celoroční pobytové služby uživatelům, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

 

Poslání

Prostřednictvím pobytové služby domova pro seniory poskytujeme pomoc a podporu uživatelům, kteří již nemohou žít ve svém vlastním domácím prostředí. Uživatelům vytváříme důstojné, bezpečné a vlídné prostředí a zajišťujeme důslednou ochranu jejich práv. Poskytování pomoci a podpory vychází z individuálně určených potřeb uživatelů a usiluje o motivující a aktivní působení na uživatele tak, aby prožili plnohodnotné stáří ve společnosti nejen svých vrstevníků, ale i v běžné společnosti.

 

Základní činnosti

Domov pro seniory Penzionu pro seniory Frýdek-Místek, příspěvková organizace poskytuje následující základní činnosti:

 • poskytnutí ubytování,
 • poskytnutí stravy,
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygieny,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • sociálně terapeutické činnosti,
 • aktivizační činnosti,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí,
 • základní sociální poradenství,

 

Cílová skupina

Sociální služba je určena seniorům z Frýdku-Místku a obcí okresu Frýdek-Místek od 60 let věku, kteří mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Službu neposkytujeme z těchto důvodů:

 • Neposkytujeme sociální službu, o kterou zájemce žádá, a to i s ohledem na cílovou skupinu uvedenou v Registru poskytovatelů sociálních služeb (např. osobní asistence ...).
 • Nemáme dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou zájemce žádá.
 • Pokud zdravotní stav zájemce vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení.
 • Pokud zájemce není schopen pobytu v domově z důvodu akutní infekční nemoci.
 • Pokud by chování zájemce z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití (osoby vyžadující specifickou péči v zařízení jiného typu, kterou bychom nemohli odborně a kvalitně zajistit).
 • Pokud zájemce, který žádá o poskytnutí sociální služby, byl uživatelem v domově pro seniory a v době kratší než 6 měsíců mu byla vypovězena smlouva z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

 

Cíle domova pro seniory

 • Vytvářet uživatelům důstojné, bezpečné a klidné prostředí.
 • Podporovat uživatele v zachování maximální míry samostatnosti v péči o svou osobu (např. v oblasti hygieny, stravování, oblékání, pohybu) v návaznosti na jejich individuálně určené potřeby.
 • Podporovat uživatele v samostatném rozhodování a uplatňování vlastní vůle.
 • Aktivně podporovat uživatele v kontaktu s přirozeným prostředím (vycházky, nákupy, společenské akce apod.).
 • Podporovat uživatele v udržování kontaktů s rodinnými příslušníky, přáteli, známými.

 

Zásady služby

 • Ochrana lidských práv a základních svobod uživatelů – hájíme oprávněné zájmy všech uživatelův rámci naplňování jejich potřeb a respektujeme jejich svobodnou vůli.
 • Zachování důstojnosti a soukromí uživatelů – chráníme intimitu a soukromí uživatele.
 • Rovný přístup k uživatelům – respektujeme názory uživatelů, uživatel je rovnocenným partnerem.
 • Individuální přístup dle potřeb každého uživatele – respektujeme vlastní vůli uživatele, reagujeme na jeho specifické potřeby a přání, provázíme uživatele v jeho konkrétní životní situaci.
 • Podpora uživatelů v sociálním začleňování – využívání běžných služeb veřejnosti, spolupráce s dobrovolníky, studenty, zajišťujeme canisterapii, muzikoterapii.
 • Spolupráce s rodinami uživatelů – spoluúčast na akcích, neomezené návštěvy, pobyty uživatelů mimo domov.
 • Zachování mlčenlivosti a diskrétnosti – osobní a citlivé údaje uživatelů neposkytujeme neoprávněným osobám.

 

Kapacita a rozsah poskytované sociální služby

Kapacita služby je pro 14 uživatelů 24 hodin denně.

 

Dotace

Dotačně se podílí každoročně na registrované službě Moravskoslezský kraj (kapitola 13 305).

Základní informace o poskytování sociální služby v domově pro seniory Vám poskytne sociální pracovnice na telefonním čísle 558 417 309 nebo na mobilním čísle 731 659 187, případně e-mailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., anebo osobně v sídle Penzionu pro seniory Frýdek-Místek na adrese Lískovecká 86, 738 01 Frýdek-Místek – po předchozím telefonickém dojednání termínu schůzky.

 

a) Podání žádosti o poskytnutí sociální služby

Před uzavřením smlouvy o poskytnutí sociální služby dochází k jednání o přijetí se zájemcem a podání písemné žádosti (viz Dokumenty ke stažení).

Jednání se zájemcem může probíhat:

 • v místě aktuálního pobytu zájemce,
 • v kanceláři sociálního pracovníka Penzionu pro seniory Frýdek-Místek, ul. Lískovecká 86,
 • nebo na jiném předem dohodnutém místě.

Jednání se zájemcem probíhá vždy za účasti osoby (zájemce), která má o službu zájem. V případě omezení svéprávnosti zastupuje zájemce soudem ustanovený opatrovník, vždy však za přítomnosti samotného zájemce o službu.

Zájemce je seznamován o možnostech a podmínkách poskytování sociální služby. Na základě potřeb a přání zájemce jsou definovány jeho osobní cíle a vymezen Rozsah a způsob poskytování sociální služby, který je nedílnou součástí smlouvy o poskytnutí sociální služby.

V případě naplněné kapacity sociální služby je žádost zařazena do databáze (pořadníku) žadatelů. Zařazení do pořadníku žadatelů a následné uzavření smlouvy doporučí sociálně zdravotní komise ve složení: ředitel organizace, sociální pracovnice, vedoucí úseku péče o klienty, vrchní sestra. O zařazení do pořadníku žadatelů je zájemce písemně informován.

Důvody pro odmítnutí uzavření smlouvy:

 • Poskytovatel neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb (cílová skupina).
 • Nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá.
 • Zdravotní stav osoby (zájemce) vylučuje poskytnutí sociální služby v domově pro seniory (zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení, nebo z důvodu akutní infekční nemoci, nebo chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití).
 • Osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl Poskytovatel v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytování sociálních služeb a to z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

Zájemce bude vždy informován o vyhovění či nevyhovění žádosti. V případě odmítnutí žádosti, sociální pracovnice sdělí tuto informaci písemně s uvedením důvodu odmítnutí a poskytne informace o alternativním řešení v jiných sociálních službách.

 

b) Smlouva o poskytnutí sociální služby

Pokud dojde ke shodě mezi žadatelem a poskytovatelem sociální služby, tzn., že Penzion pro seniory Frýdek-Místek je schopen napomoci při naplňování potřeb zájemce a zájemce akceptuje podmínky poskytování těchto služeb, dochází k uzavření smlouvy o poskytování sociální služby.

Uzavřením smlouvy se upravují vztahy mezi žadatelem a Penzionem pro seniory Frýdek-Místek, tj. stanovují se bližší podmínky poskytování sociální služby.

Smlouva obsahuje: označení smluvních stran, ujednání o druhu sociální služby, rozsah a způsob poskytování služby, místo a čas poskytování služby, výši a způsob úhrady, ujednání o dodržování vnitřních pravidel, podmínky ukončení sociální služby, výpovědní důvody a výpovědní lhůty, doba platnosti smlouvy, závěrečná ustanovení.

Sociální pracovnice podrobně seznámí zájemce s obsahem smlouvy, adekvátním způsobem zájemce s omezením svéprávnosti či zájemce s poruchou zraku nebo sluchu.

Před uzavřením smlouvy žadatel předloží: doklad o výši příjmu (důchodový výměr, případně doklady o jiných příjmech), doklad o výši příspěvku na péči, nový posudek lékaře (pokud je původní staršího data), případně další dokumenty (rozhodnutí soudu o změně svéprávnosti, ustanovení opatrovníka apod.).

 

c) Informace o úhradách

Úhrada za poskytované služby je stanovena sazebníkem úhrad (viz. Dokumenty ke stažení). Úhrada služeb probíhá bezhotovostně na účet poskytovatele nebo v hotovosti do pokladny poskytovatele do 25. dne v měsíci, za který je služba poskytována.

Při předem oznámené nepřítomnosti má uživatel nárok na vrácení příslušné části úhrady. Vratky jsou vyplaceny v hotovosti nebo na účet uživatele nejpozději do 15. dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, za nějž přeplatek vznikl.

 

d) Pracovní postupy

pro jednotlivé činnosti v domově pro seniory